Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı başkanlığında toplanan Şura Genel Kurulu'nda, "Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri", "Öğretmen Niteliğinin Arttırılması", "Eğitim YöneticilerininNiteliğinin Arttırılması" ve "Okul Güvenliği" konularının ele alındığı komisyonlarda kabul edilen öneriler, oylanmaya devam ediliyor.

Genel Kurul'da "Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması" komisyonun kararları üzerinde Şura üyelerinin görüşleri alındı ve öneriler oylamaya sunuldu.

Komisyonda kabul edilen "okul veya kurum müdürlerinin temel rolü öğretim liderliği olduğundan, bu rollerini etkili bir biçimde gerçekleştirebilmeleri için okulun veya kurumun bürokratik işlemlerinden sorumlu okul sekreterliği oluşturulması" maddesinin metinden çıkarılmasını önerisi verildi. Bunun üzerine, maddenin kaldırılması önerisi oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından öneri Şura kararları raporundan çıkarıldı.

Genel Kurul'da, komisyonun diğer önerilerinin yer aldığı rapor, toplu oylama sonucu benimsendi.

Buna göre, devlet okullarında eğitim yöneticisi olmak için lisans derecesine sahip olunması; eğitim yöneticisi adaylarının seçilme ölçütlerinde, okul yöneticileri merkezi olarak yapılan yazılı sınavda başarı; okul müdürlerinin, belli bir süre görev yapmış müdür yardımcıları arasından seçilmesi; okul yöneticiliğine atanmada, o okula öğretmen olarak atanma şartlarını taşımanın esas olması ancak atanma şartlarını taşımadan o okula münhasıran norm durumu değil genel anlamda o okul türüne atanabilme şartı aranması yeterli görülmesi önerileri kabul edildi.

Ayrıca okul yöneticiliğine atanmada, eğitim yönetimi alanında lisansüstü eğitim almış olma ile okul müdürlüğü için yönetici yeterliklerini esas alan, akredite edilmiş kurumlarca verilebilen belli sürede eğitim alındığını gösterir belgeye sahip olma şartlarının okul yöneticisi seçiminde tercih edilmesi, yöneticilerin seçiminde, ulusal düzeyde yapılandırılmış Ulusal Eğitim Yöneticiliği Yeterlik Programı'ndan Eğitim Yöneticiliği Yetkinlik Belgesi alınmasının tercih sebebi olması ve okul yöneticisinin görevlendirilmesinin Okul Müdürü Görevlendirme Mülakat Komisyonunca yürütülmesi önerileri de benimsendi.

Müdür yardımcılığında müdürün takdiri öncelikli olacak

Eğitim yöneticiliğinin ilk basamağı olan müdür yardımcılığı konumlarına yapılacak görevlendirmelerde, okul müdürünün takdirinin öncelikli olması, okul veya kurum müdür yardımcısının, en az 3 yıl görev yapmış ve merkezi sınavda başarılı olmuş öğretmenler arasından müdürün teklifi ve üst makamın onayı ile görevlendirilmesi, yönetici görevlendirmeleri eğitim öğretim yılı başlamadan önce tamamlanması önerileri de kabul edildi.

Öte yandan bölgesel ve yerel özellikler dikkate alınarak başta dezavantajlı bölgeler olmak üzere yönetici atamalarında pozitif ayrımcılığa dayalı özendirici önlemler alınması ve bu bölgeler için tecrübeli, akademik donanıma sahip okul yöneticileri görevlendirilmesi önerileri de karara bağlandı.

Yönetici pozisyonlarına atamalarda kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık getirilmesi, okul ve kurum türlerinden kaynaklanan kadın yönetici lehine pozitif ayrımcılık uygulamasının tüm okullara genişletilerek yayılması nerisi de kabul edildi.

Genel kurulda kabul edilen maddelerden bazıları şöyle:

"Eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesinde algı ölçümlerinin yanında, eğitim yöneticisinin görev süresince görev yaptığı okulun temel başarı göstergelerindeki değişim de dikkate alınmalıdır.

Her derece ve türdeki eğitim kurumu için başarı göstergeleri belirlenmeli ve bu göstergelerin eğitim bölgesi, il ve ilçe düzeyinde zamana bağlı değişimini gösteren karşılaştırmalı bir veri tabanının oluşturulması sağlanmalıdır.

"Eğitim yöneticiliğine yeniden görevlendirmesi kapsamında okullar için her yıl somut performans ölçütlerine dayalı bir okul karnesi oluşturulmalıdır.

"MEB-YÖK arasında yapılacak bir protokolle Millî Eğitim Bakanlığı personelinin yüksek lisans ve eğitimdoktorası eğitimi almaları sağlanmalı, bu bağlamda eğitime erişimin kolaylaştırılması amacıyla yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Genel bütçeden pay ayrılarak okul/kurum bütçesi oluşturulmalı, okul/kurum yönetimince bunun etkili kullanımını sağlayacak bütün gelir ve harcamalar yasal güvence altına alınmalıdır.

Lisansüstü programlarda okul kademelerine özgü programlar açılmalıdır (örnek, özel eğitimin yönetimi, mesleki teknik eğitimin yönetimi, ilköğretim yönetimi, ortaöğretim yönetimi, yükseköğretimin yönetimi gibi). Tezsiz yüksek lisans programında olduğu gibi uygulayıcılara yönelik olarak eğitim doktorası programı açılmalıdır.

Döner sermayesi olan okullarda müdür yardımcılarından birisinin işletme/muhasebe alanında formasyona sahip öğretmenler arasından seçilmesine öncelik verilmelidir.

Yöneticinin ders denetimi ve rehberlik görevini etkili bir şekilde yapabilmesi için rehberlik ve denetim modelleri ile yaklaşımları konusunda yeterlikleri artırılmalıdır.

Lisansüstü eğitim yapan yöneticilerin bu eğitimlerinin karşılığı, lisansüstü eğitim tazminatı olarak özlük haklarına yansıtılmalıdır.

OSMANLICA TARTIŞMALARIDA DEVAM EDİYOR..

 

Antalya'da düzenlenen şurada, "Öğretim Programları ve Haftalık Ders Çizelgeleri", "Öğretmen Niteliğinin Arttırılması", "Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması" ve "Okul Güvenliği" konularının ele alındığı komisyonlar, 3. gün çalışmalarını sonlandırdı.

Öğretim programları ve haftalık ders çizelgelerinin görüşüldüğü komisyonun, öğleden sonraki oturumunda, lise kademesine ilişkin öneriler ele alındı.

Ög?rencinin bir haftada aldıg?ı toplam ders sayısının çes?it olarak azaltılması amacıyla derslerin bir kısmının dönemlik olarak uygulanması; dil ve anlatım dersi ile Türk edebiyatı dersleri birles?tirilerek, "Türk dili ve edebiyatı" dersi olarak verilmesi; gerekli yasal düzenlemeler yapılmak suretiyle sağlık bilgisi dersi ile trafik ve ilk yardım derslerinin içeriklerin sadeleştirilerek ilgili derslere dağıtılması; bütün ortaöğretim kurumlarında haftalık ders saatinin azaltılması önerileri benimsendi.

'OSMANLI TÜRKÇESİ ZORUNLU DERS OLSUN' ÖNERİSİ
Osmanlı Türkçesi'nin liselerde zorunlu ders olarak bütün liselerin öğretim programlarında yer alması önerisi oy çokluğuyla kabul edildi.

Önerinin görüşülmesi sırasında bazı katılımcılar, Türk halkının kendi dedesinin mezar taşını okuyamayan tek millet olduğunu ve toplumda Osmanlı Türkçesi'ne bir talep bulunduğunu ifade etti. Aleyhte söz alan katılımcılar ise tarihi metinlerin okunmasında sorunlar yaşandığını, ancak tarihe merakı olan öğrencilerin bu dersi seçmeli olarak alması gerektiğini söyledi.

Komisyonda, genel ortaöğretim kurumları (Anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi) tek bir okul çatısı altında birleştirilip farklı program türlerinin uygulanabilmesi konusunda tartışmalar yaşandı. Bazı katılımcıların, genel liselerin Anadolu Liselerine dönüştürüldüğü hatırlatarak, bu dönüşümden verim alınamadığını ifade etmesi üzerine öneri oy çokluğuyla reddedildi. Katılımcılar önerinin kabul edilmemesini alkışladı.

Liselerde hazırlık sınıfı uygulamasına son verilmesi önerisi de oy çokluğuyla reddedildi. Din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinde "Alevilik" konusunun ele alınması önerisi de daha önce bu konunun görüşüldüğünün belirtilmesi üzerine, gündeme alınmadı.

'OKUL BÜTÇELERİ OLUŞTURULMASI' ÖNERİSİ KABUL EDİLDİ
Eğitim yöneticilerinin niteliğinin arttırılması komisyonunda ise okul müdürlerinin ve müdür yardımcılarının seçimi, atanması, eğitimi gibi konular üzerinde üyelerin müzakereleri sürdürüldü.

Genel bütçeden pay ayrılarak okul veya kurum bütçesi oluşturulması, okul veya kurum yönetimince bunun etkili kullanımını sağlayacak, bütün gelir ve harcamaların yasal güvence altına alınması; lisansüstü programlarda okul kademelerine özgü programlar açılması (Özel eğitimin yönetimi, mesleki teknik eğitimin yönetimi, ilköğretim yönetimi, ortaöğretim yönetimi, yükseköğretimin yönetimi gibi). Tezsiz yüksek lisans programında olduğu gibi uygulamacılara yönelik olarak eğitim doktorası programı açılması önerileri benimsendi. Ayrıca, lisansüstü eğitim yapan yöneticilerin bu eğitimlerinin karşılığı, lisansüstü eğitim tazminatı olarak iyileştirme sağlanması, yönetici atamalarının eğitim öğretime başlamadan bitirilmesi önerilerinde görüş birliğine varıldı.

ÖĞRETMENLERİN NİTELİĞİNİN ARTIRILMASI KOMİSYONUNDA ÜCRETLER GÜNDEME GELDİ
Öğretmen niteliğinin arttırılması komisyonunda da öğretmenlere ödenen ücretler de gündeme geldi. Öğretmenlere, emekli olduktan sonra maaşlarının çok düşmesi sebebiyle ek gösterge verilmesi yönündeki görüşler de komisyon üyeleri tarafından tartışıldı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan öğretmenlere de ek ücret ödenmesi yönündeki görüşler de komisyonda ele alındı.

Komisyonda ayrıca MEB'in üzerinde bir çalışma yürüttüğü rotasyona ilişkin görüşler de dile getirildi. Bu görüşler arasında öğretmenlerin teşvik edilerek isteğe bağlı olarak rotasyona özendirilmeleri yönündeki görüş öne çıktı.

EĞİTİM FAKÜLTELERİNE ÖĞRENCİ ALIMI
Eğitim fakültelerine öğrenci alımında, aralarında uzmanların, akademisyenlerin ve sendika temsilcilerinin de yer aldığı geniş katılımlı komisyon üyeleri tarafından "mülakat" yapılması yönündeki görüşler de dile getirildi.

Öğrencilerin, öğrenimleri süresince öğretmenlik mesleğine uygun olmadıkları yönünde bir tespitin olması halinde de bu öğrencilerin üniversitelerin başka bölümlerine yatay ve dikey geçişlerinin kolaylaştırılması konusu da üyelerce ele alındı. Komisyon üyelerinden bazıları ise mülakatın yanında tezli yüksek lisansını tamamlayanlar arasından öğretmenlerin seçiminin yapılması yönünde görüş bildirirken, bazıları ise mülakatla seçime karşı görüş bildirdi.

Stajyer öğretmenlerin alanında tecrübeli bir öğretmen rehberliğinde görev yapması ve birden fazla okul türlerinde de stajlarının sağlanması yönünde görüşler bildirildi.

Komisyonda, öğretmenlerin performanslarını da dikkate alan yazılı sınava da yer verilen kariyer basamakları uygulaması da gündeme geldi.

Komisyonda, öğretmenlik mesleğine ilişkin mevzuatları birleştiren ve öğretmenlik mesleğinin uzmanlık statüsünü geliştirecek "Öğretmenlik Meslek Kanunu" çıkarılması teklifi de komisyon üyelerince tartışıldı, ancak oylama yarına bırakıldı.

Komisyonda, tartışılan tüm görüş ve öneriler yarın üyelerin oylarına sunulacak.

ÖNERİLERİN ALINMASI YARIN DA SÜRECEK
Okul Güvenliği", "Öğretmen Niteliğinin Arttırılması", "Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Arttırılması" komisyonlarında da önerilerin görüşülmesine yarında devam edilecek. Müzakereler, neticesinde oy birliğine varılan maddeler, genel kurula sunulmak üzere hazırlanan rapora eklenecek.

Raporlar, Cumartesi günü genel kurulda oylanacak ve kabul edilen öneriler tavsiye kararlarına dönüşecek.

 

İŞTE DAHA ÖNCEKİ HABER..

19. Milli Eğitim Şûrası 2 Aralık 2014 tarihi ile 6 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılacak. 8 Temmuz 2014 Tarihli Resmi gazete de yayımlanan ve yürürlüğe giren Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 11. Maddesinde Bakanın çağrısı üzerine kurulun 4 yılda bir toplanacağı belirtilmektedir.

Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinin 9. Maddesine göre Kurulca üyeler arasından bir Genel Sekreter belirlenir. Genel Sekreterin teklifi ile biri Kurul üyesi olmak üzere en çok üç genel sekreter yardımcısı görevlendirilir. Bu görevlendirmeler, Kurul Başkanının teklifi ve Bakanın onayı ile kesinleşir. Bu kapsamda Kurul üyesi Dr. Hüseyin Şirin’ in Şûra Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

19. Milli Eğitim Şûrasında Öğretim Programları Ve Haftalık Ders Çizelgeleri, Öğretmen Niteliğinin Artırılması, Eğitim Yöneticilerinin Niteliğinin Artırılması, Okul Güvenliği gibi konular görüşülecek.

18. Milli Eğitim Şûrası; Nimet Çubukçu’nun Milli Eğitim Bakanlığı döneminde 2010 yılında yapılmış ve Şurada 220 karar alınmıştı. 18. Milli Eğitim Şûrası Eğitimde 2023 Vizyonu başlığı altında gerçekleştirilmişti.