Bu gazellerin en belirgin özelliği, tüm beyitlerinde aynı kafiye ve redifin kullanılmasıdır. Yani her beyit, aynı son hecenin tekrarlanmasıyla oluşur.

Yek ahenk gazellerde, bir beyit içerisindeki iki mısra da aynı ölçü ve vezne sahiptir. Bu sayede şiirin tamamında müzikalite ve ahenk sağlanır.

Yek ahenk gazellerin en önemli temsilcileri arasında Nef'i, Nabi, Sâbit ve Şeyh Gâlib gibi Osmanlı dönemi ünlü şairler yer alır.

Bu şairlerin yek ahenk gazelleri, Divan edebiyatı geleneğindeki form ve içerik zenginliğinin önemli örnekleridir. Kafiye ve redifteki ustalık, şairlerin dilsel yetkinliğini gösterir.

Yek ahenk gazel türü, Osmanlı edebiyatının en rafine ve zor şiir formlarından biri olarak kabul edilir. Bu tarz gazellerin yazılması, şairin şiir sanatındaki hâkimiyetinin bir göstergesi sayılırdı.

Kaynak: WanHaber Haber Merkezi