Çatak Kaymakamlığına bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürlüğü, bünyesinde çalıştırmak üzere sözleşmeli 2 temizlik işçisi alımı yapacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işe alım duyurusunda Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Projesi kapsamında, bakıma muhtaç yaşlı ve engelli bireylerin hanelerinde ev temizliği yapmak ve bakıma ihtiyaç duyan vatandaşların gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için 2 kişinin istihdam edileceği belirtildi.

25 Aralık Salı günü başlayan başvurular 29 Aralık Cuma günü sona erecek.

MÜRACAAT KOŞULLARI

1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.

2) İşin Niteliği nedeniyle kadın olmak

3) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak.

4) Son 6 aydır Çatak İlçesi Mahallelerinde ikamet ediyor olmak.

5) En az lise mezunu olmak. (Ancak başvuranların arasında Yaşlı Bakım, Gerontoloji vb. alanlarda önlisans eğitimi almış olan, Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin Sağlık Hizmetleri alanından veya Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanından mezun olan ya da hizmet alanıyla ilgili MEB onaylı Sertifika sahibi olan kişilerin bulunması halinde Mütevelli Heyetince Program kapsamında çalıştırılacak personel seçiminde bu kişilere öncelik verilir.)

6) 21-49 yaş aralığında olmak

7) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

8) Türk Ceza Kanunu'nun 53. Maddesinde belirlenen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasının yada affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

9) Görevini devamlı yapabilmesine engel olabilecek akıl sağlığı, vücut sağlığı ve özrü bulunmamak.

10) Adli ve idari soruşturma sonucunda çalışmasına engel bir durum bulunmamak.

11) 3294 sayılı kanun kapsamında vakıf hedef kitlesinde yer alıyor olmak.

12) Aday personelin daha önce benzer iş tecrübesi bulunması tercih sebebidir. 13) Vakfımız mülakat sonucunda personel alıp almamakta serbesttir.

14) Mülakat komisyonu hiçbir adayı yeterli bulmaması halinde, komisyon kararı ile personel alımını iptal edip yeniden ilana çıkabilir. Bu durumda başvuran adaylar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

1) İkametgah Belgesi (tarihçeli yerleşim yeri belgesi)

2) Nüfus Cüzdanı fotokopisi

3) Adli sicil kaydı (Çatak SYDV'ye verilmek üzere)

4) Çalışmasında bir engel olmadığını gösteren aile hekiminden alınmış sağlık raporu

5) Varsa Is Deneyim belgesi

6) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı

7) 2 adet vesikalık fotoğraf

8) İş Başvuru Dilekçesi

Yukarıda istenen belgeler, asılları ile birlikte vakfa bizzat getirilerek ilgili personelimiz tarafından aslına uygunluğu kontrol edilip tasdik edilecektir. Müracaatların 29/12/2023 tarihinde mesai bitimine (saat 17:00) kadar yapılması gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Kaynak: Wanhaber / Fatma Öztürk