WanHaber / Haber Merkezi

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre kadro unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacağı ilan edildi.

Yayımlanan ilana göre Başkale Belediyesi’ni 1 veteriner hekim ve 1 de mühendis olmak üzere 2 memur alımı yapılacak.

Alınacak olan veteriner hekimin lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin veterinerlik bölümünden mezun olmak şartı aranırken, yine mühendisin de lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin çevre mühendisliği bölümünden mezun olması şartı isteniyor. Memur alımı KPSS P3 puanı esas alınarak yapılacak ve en az 60 puan almış olmaları gerekecek.

Başkale Belediyesi memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar şu şekilde açıklandı:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 40 ıncı maddesi ile 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

2. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

a. İlan edilen memur kadroları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Memur alımı için söz konusu ilanın detaylarına http://www.baskale.bel.tr/memur-alim-ilani adresinden ulaşılabilir.

Kaynak: WanHaber / Haber Merkezi