Wanhaber / Fatma Öztürk

Van Büyükşehir Belediyesi, 3 adet işyeri ile 10 adet konut satışı için ihale gerçekleştirecek.

Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Van ili Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan 12 adet taşınmaz ile Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesinde bulunan parselin satışı, gerçekleştirilecek olan ihale ile yapılacak.

Konuya ilişkin olarak Van Büyükşehir Belediyesi ihale ilanı yayımladı. Buna göre konut ve işyerleri ile parsel satışı için 13 Aralık 2023 tarihinde Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda ihale gerçekleştirilecek. İhaleler encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak.

İhale Şartnamesinin Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı Taşınmaz Mallar Şube Müdürlüğünden temin edilebileceği veya ücretsiz görülebileceği belirtildi.

Yayımlanan ilana göre ihaleye katılabilme şartları şu şekilde açıklandı;

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

“ Gerçek Kişiler İçin;

·         Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

·         İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

·         Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

·         Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

·         Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

·         Yer görme belgesi,

·         Noterden İmza Sirküsü,

·         Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

·         Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

·         İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır.

Tüzel Kişiler için;

·         Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

·         Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

·         Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

·         Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

·         Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü

·         Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

·         Yer görme belgesi,

·         Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

·         Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

·         İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.

·         Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.) 

·         Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 13.12.2023 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.”

İhale ilanının detaylarına https://www.ilan.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Editör: Ramazan Çetin