Van Büyükşehir Belediyesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale yapacak ve 53 taşınmazın satışını gerçekleştirecek.

Van Büyükşehir Belediyesi Emlak İstimlak Daire Başkanlığı, 53 adet taşınmazın satışı için ilan yayımladı.

İlana göre; Mülkiyeti Van Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Edremit İlçesi Eskicami ve Yenicami Mahallesinde bulunan 53 adet taşınmazın satışı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. Maddesi doğrultusunda Kapalı Teklif usulü ile ihale edilecek. İhale Van Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonunda 25.03.2024 tarihinde Pazartesi günü saat 10:00’da yapılacak.

Söz konusu ilanda, ihaleye katılabilme şartları şu şekilde sıralandı;

İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI

“ Gerçek Kişiler İçin;

* Dilekçe (İhaleye Katılım dilekçesi)

• İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet çıktısı olabilir)

• Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

• Şartname Bedelinin yatıldığına dair makbuz (2.000,00 TL) (Van Büyükşehir Belediyesi veznesine veya T.C Halk Bankası Van Şubesi’ndeki Hesabı IBAN: TR090001200933900007000001 yatırılacak)

• Geçici Teminat Makbuzu/Dekontu

• Yer görme belgesi,

• Noterden İmza Sirküsü,

• Kayıtlı olduğu Oda’da “Oda Kayıt Belgesi”

• Tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi

• Tüzel kişiliği temsil ettiğine dair Noter onaylı Yetki Belgesi ve Noterden İmza Sirküsü

• Belediyemize borcu olmadığına dair Mali Hizmetler Daire Başkanlığına dair belge, (Mevcut Yapılandırma yasaları kapsamında olanların borcu olmadığı kabul edilir)

• Vekâleten iştirak ediyorsa; vekâleten iştirak edenin noterden onaylı vekâletnamesi ve imza sürgüsü,

• İş bu şartname onaylı ve imzalı olarak istenilen tüm belgeler kapalı zarf içinde sunulacaktır. İstekliler yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır. Ortak girişimi oluşturacak kişiler ortak girişim beyannamesinde; ortakların hisse oranları belirtilmelidir (ortak girişim beyanı noter onaylı olacaktır.) Yukarıda istenilen belgelerin dosya halinde sıralı şekilde ihale günü 25.03.2024 tarih ve saat 10.00’a kadar İpekyolu İlçesi, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi, Özdemir Sokaktaki Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı İhale Salonunda görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.”

Kaynak: Wanhaber / Ramazan Çetin