Ticaret Bakanlığı, aralarında Van’ın da olduğu bazı illerde personel alımı yapacağını duyurmuştu. Başvurular 1 Şubat 2024 tarihinde başlarken, bugün sona erecek.
Toplamda 328 personel alımı ile ilgili ilanın detayları şu şekilde;

A. GENEL BİLGİLER
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında Bakanlığımız Merkez, Taşra ve Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2’nci maddesi uyarınca yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Ek-1’de bilgileri yer alan 88 Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile 240 Sözleşmeli Destek Personeli olmak üzere toplam 328 (üç yüz yirmi sekiz) sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Başvuru pozisyon ve Sayıları: Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teşkilatı: Merkez / Taşra / Döner Sermaye
Öğrenim Durumu: Ön Lisans
KPSS Puanı: P93
Cinsiyeti: ERKEK
Sayısı: 83

Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi
Teşkilatı: Merkez
Öğrenim Durumu: Ön Lisans
KPSS Puanı: P93
Cinsiyeti: KADIN
Sayısı: 5

Sözleşmeli Destek Personeli (Şoför)
Teşkilatı: Merkez / Taşra / Döner Sermaye
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
KPSS Puanı: P94
Cinsiyeti: ERKEK
Sayısı: 110

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik)
Teşkilatı: Merkez
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
KPSS Puanı: P94
Cinsiyeti: KADIN
Sayısı: 30

Sözleşmeli Destek Personeli (Temizlik, Basit Bakım-Onarım)
Teşkilatı: Merkez / Döner Sermaye
Öğrenim Durumu: Ortaöğretim
KPSS Puanı: P94
Cinsiyeti: ERKEK
Sayısı:100

B. BAŞVURU ŞARTLARI
1. GENEL ŞARTLAR
a)   657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin 1, 4, 5, 6 ve 7’nci alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
b)   Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
c)   Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B sözleşmeli personel pozisyonunda çalışmıyor olmak,
ç)   Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek-1’inci maddesinde istisna edilenler hariç olmak üzere, sözleşmenin feshi sebebiyle görevinden ayrılanların sözleşme fesih tarihinin üzerinden 1 yıl geçmiş olmak,
d)   Görevini devamlı yapmaya engel sağlık sorunu, tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
e)   Tercih edilecek pozisyona göre Güvenlik Soruşturması veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak
,f)    Tercih edilecek pozisyon için özel şartlar başlığı altında aranan nitelikleri taşıyor olmak.

2. ÖZEL ŞARTLAR
1. SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
a)   ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P93 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
b)   Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.),
c)   Üniversitelerin ön lisans düzeyinde eğitim veren Özel Güvenlik ve Koruma Ön lisans programından mezun olmak,
ç)   5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14’üncü maddesinde belirtilen özel   güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
d)   Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
e)   Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
f)    Boy ölçümü erkek adaylar için 170 cm, kadın adaylar için 162 cm’den kısa olmamak.

2. SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR)
a)   Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b)   Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1989 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
c)   ÖSYM tarafından 2022 yılında gerçekleştirilen Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
ç)   Son başvuru tarihi itibarıyla en az B sınıfı (B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) sürücü belgesine sahip olmak,
d)   İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine, mesai saatleri dışında çalışmaya ve şehirlerarası seyahat etmeye engel durumu olmamak.

3. SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ
a)   Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak,
b)   Yerleştirmenin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz yaşını doldurmamış olmak, (01.01.1994 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)
c)   ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında, KPSS P94 puan türünden en az 60 (altmış) ve üzeri puan almak,
ç)   İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine ve mesai saatleri dışında çalışmaya engel durumu olmamak
.Not: Merkez Teşkilatında istihdam edilecek olanlar; temizlik ve basit bakım-onarım gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde, Döner Sermaye Teşkilatında istihdam edilecek olanlar ise temizlik, basit bakım-onarım, yükleme, boşaltma ve elleçleme gibi hizmetlerin yerine getirilmesinde çalıştırılacaktır.

C. BAŞVURU BİLGİLERİ
1.   Adaylar, 01 Şubat 2024 (saat:10.00) – 12 Şubat 2024 (saat:17.00) tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden, e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak başvuruda bulunabilecek olup, şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2.   Adaylar, sadece bir sözleşmeli pozisyon için başvuruda bulunabilecektir.
3.   Adaylar, başvurdukları pozisyonlarla ilgili en çok 10 il tercihinde bulunabilecektir. 
4.   Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış “silahlı” ibareli özel güvenlik kimlik kartının ön ve arka yüzünü, pdf veya jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
5.   Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olanların diploma veya mezuniyet belgesi yerine YÖK’ten alınmış denklik gösterir belgelerini, pdf ya da jpeg formatında “Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
6.   Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7.   Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların, başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
1.    657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, genel ve özel şartları taşıyan adaylar arasından KPSS puan üstünlüğü esas alınmak suretiyle her il ve pozisyon için en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere pozisyon sayısı kadar asıl ve 2 (iki) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
2.    Sıralamaya esas olan KPSS puanlarının aynı olması halinde; adaylardan mezuniyet notu yüksek olan, mezuniyet notunun da aynı olması halinde; mezuniyet tarihi eski olan, mezuniyet tarihinin de aynı olması halinde ise yaşı büyük olandan başlanarak sıralama yapılacaktır.
3.    Yerleştirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren altı aylık süreyi aşmamak üzere, belirlenen asıl adaylar arasından; feragat eden, süresi içerisinde başvurmayan veya aranılan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
4.    KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak teşkil etmeyecek olup ilgili pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

E. DİĞER HUSUSLAR
1.    “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların” Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek-1 inci maddesinin (b) fıkrasında yer alan “(…) Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu olduğu tespit edilen adaylar, atamaya hak kazanmış veya atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilecektir.
2.    Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları, yerleştirme sürecinin her aşamasında Bakanlığımızca geçersiz sayılacak olup; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır.
3.    Başvurular sonucunda belirlenen asıl ve yedek aday listesi, “www.ticaret.gov.tr” web adresinden ilan edilecek olup; kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” adresi üzerinden görüntüleyebilecektir.
Yayımlanan ilanda Van ile ilgili kontenjanların olduğu bölümler ise şu şekilde;

SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ (ERKEK) KONTENJAN:

 • MERKEZ ANKARA Kontenjan (15)
 • DÖNER SERMAYE AĞRI Kontenjan (5)
 • DÖNER SERMAYE ANKARA Kontenjan (8)
 • DÖNER SERMAYE ANTALYA Kontenjan (2)
 • DÖNER SERMAYE BURSA Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE DİYARBAKIR Kontenjan (5)
 • DÖNER SERMAYE EDİRNE Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE GAZİANTEP Kontenjan (2)
 • DÖNER SERMAYE İSTANBUL Kontenjan (14)
 • DÖNER SERMAYE İZMİR Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE KOCAELİ Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE MALATYA Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE MERSİN Kontenjan (4)
 • DÖNER SERMAYE VAN Kontenjan (5)
 • TAŞRA ANTALYA Kontenjan (1)
 • TAŞRA BATMAN Kontenjan (2)
 • TAŞRA BURSA Kontenjan (2)
 • TAŞRA GAZİANTEP Kontenjan (3)
 • TAŞRA İSTANBUL Kontenjan (3)
 • TAŞRA MERSİN Kontenjan (1)

SÖZLEŞMELİ DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) KONTENJAN:

 • MERKEZ ANKARA Kontenjan (10)
 • DÖNER SERMAYE AĞRI Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE ANKARA Kontenjan (2)
 • DÖNER SERMAYE EDİRNE Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE HATAY Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE İSTANBUL Kontenjan (5)
 • DÖNER SERMAYE İZMİR Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE KOCAELİ Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE SAMSUN Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE ŞIRNAK Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE VAN Kontenjan (1)
 • TAŞRA ADANA Kontenjan (1)
 • TAŞRA AĞRI Kontenjan (3)
 • TAŞRA ANKARA Kontenjan (7)
 • TAŞRA ANTALYA Kontenjan (2)
 • TAŞRA ARDAHAN Kontenjan (1)
 • TAŞRA ARTVİN Kontenjan (2)
 • TAŞRA AYDIN Kontenjan (1)
 • TAŞRA BALIKESİR Kontenjan (1)
 • TAŞRA BURSA Kontenjan (2)
 • TAŞRA DENİZLİ Kontenjan (1)
 • TAŞRA DİYARBAKIR Kontenjan (1)
 • TAŞRA EDİRNE Kontenjan (3)
 • TAŞRA ESKİŞEHİR Kontenjan (1)
 • TAŞRA GAZİANTEP Kontenjan (3)
 • TAŞRA HAKKARİ Kontenjan (6)
 • TAŞRA HATAY Kontenjan (4)
 • TAŞRA IĞDIR Kontenjan (1)
 • TAŞRA İSTANBUL Kontenjan (12)
 • TAŞRA İZMİR Kontenjan (2)
 • TAŞRA KAHRAMANMARAŞ Kontenjan (1)
 • TAŞRA KAYSERİ Kontenjan (1)
 • TAŞRA KIRKLARELİ Kontenjan (1)
 • TAŞRA KİLİS Kontenjan (2)
 • TAŞRA KOCAELİ Kontenjan (1)
 • TAŞRA KONYA Kontenjan (1)
 • TAŞRA MANİSA Kontenjan (1)
 • TAŞRA MARDİN Kontenjan (1)
 • TAŞRA MERSİN Kontenjan (1)
 • TAŞRA MUĞLA Kontenjan (2)
 • TAŞRA ORDU Kontenjan (2)
 • TAŞRA SAKARYA Kontenjan (1)
 • TAŞRA SAMSUN Kontenjan (2)
 • TAŞRA ŞANLIURFA Kontenjan (1)
 • TAŞRA ŞIRNAK Kontenjan (5)
 • TAŞRA TEKİRDAĞ Kontenjan (2)
 • TAŞRA TRABZON Kontenjan (2)
 • TAŞRA VAN Kontenjan (4)

DESTEK PERSONELİ (ERKEK) KONTENJAN:

 • MERKEZ ANKARA Kontenjan (40)
 • DÖNER SERMAYE AĞRI Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE ANKARA Kontenjan (9)
 • DÖNER SERMAYE ANTALYA Kontenjan (4)
 • DÖNER SERMAYE BURSA Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE DİYARBAKIR Kontenjan (2)
 • DÖNER SERMAYE EDİRNE Kontenjan (2)
 • DÖNER SERMAYE GAZİANTEP Kontenjan (2)
 • DÖNER SERMAYE HATAY Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE İSTANBUL Kontenjan (16)
 • DÖNER SERMAYE İZMİR Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE KOCAELİ Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE MALATYA Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE MERSİN Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE SAMSUN Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE ŞIRNAK Kontenjan (3)
 • DÖNER SERMAYE TRABZON Kontenjan (1)
 • DÖNER SERMAYE VAN Kontenjan (3)
Kaynak: Wanhaber / Oktay Dincer