Matematik, hayatın geri kalanı için sürekli ihtiyaç duyulan ve özümsenmesi herkesin faydasına olan bir bilim dalıdır. Günlük hayattaki işlerde, çoğu meslekteki karmaşık hesaplarda ve akademisyen olup eğitim serüvenine devam etme amacındaki kişiler için de üst düzey eğitimde matematik gereklidir. Eksikliği analitik düşünme, hesaplama ve öngörü gibi özelliklerden mahrum kalmaya neden olur. Bu bakımdan tamamlanmış, bilgili ve yetenekli biri olmak için matematik öğrenmek ihmal edilmemelidir.

Matematik öğrenmenin faydaları yeni bir konuyu da beraberinde getiriyor: matematikte sağlanan başarı oranı. Türkiye’de ve diğer Dünya ülkelerinde öğrencilere 1. Sınıftan itibaren matematik ve geometri dersleri verilmekte ve derslerin seviyesi her aşamada karmaşıklaşmaktadır. Bu durum öğrencileri bir yerden sonra matematik derslerine gereken özeni göstermeyip az çalışmaya ve düşük notlar almaya itmektedir. Liselere ve üniversitelere giriş sınavında özellikle Türkiye’de matematik ve geometri netlerinin son derece düşük olması bu duruma gözle görülür bir işarettir.

Matematikte başarıyı artırmak için uygulanabilecek hamleler birkaç adımda sıralanabilir. Bu hamleler her konunun hayattaki amaçlarını öğrenip benimsemek, konuları ezberlemekten çok anlamaya çalışmak, zor/karmaşık görünen formülleri şekle dökmek, vazgeçmeden istikrarlı çalışmak ve anlaşılmayan her noktayı öğretmenlere sorarak öğrenmek olabilir. Böylelikle matematik başarısı düşük olan öğrencilerin sayısı gittikçe azalıp ülkenin matematik ve eğitim düzeyi artacaktır.

KONULARIN KULLANIM ALANLARINI ÖĞRENMEK

Yapılan her eylemde o eylemin getirileri ve gelecekteki faydalanma alanları düşünülür. Matematiğin kendisi ve alt konuları da faydaları hesaplanarak çalışıldığında ve soyut görünen bütün ayrıntılar kafada somut hâle getirildiğinde matematiği sevip anlamak ve bu yolda fedakârlık yapmak kolaylaşır.

Örneğin, EBOB-EKOK konularını özümseyen bir kişi fayans ustası olacağı zaman fayansı yapacağı duvarın kaç metrekare olduğunu ölçerse alanı belli olan fayanslardan kaç tane yerleştirebileceğini de hesaplayabilir. Veya metrekare cinsinden alanı belli bir arazinin kenarlarına sabit aralıklarla kaç ağaç dikileceğini hesaplamak da EBOB-EKOK konusunda uzman olmayı gerektirir. İnşaat sektöründe binaların yapımında zaman zaman integral kullanılır. Özellikle integralde alan konusuna hâkim olan bir öğrenci inşaat yaparken bunun faydasını görür.

Kısaca, matematikteki tüm konuların gelecekteki potansiyel işlerde kullanım alanlarını bilmek öğrenciyi matematik öğrenmeye daha istekli ve konularda uzman kılar.

M A T E M A T I K 2

EZBERDEN UZAKLAŞIP ANLAMAYA YÖNELMEK

Her derste olduğu gibi matematik dersinde de konuları, formülleri ve bilgileri bütün hatlarıyla ezberlemektense mantık kurmak ve konunun felsefesini, özünü anlamak başarının geçicilikten çıkıp kalıcı duruma gelmesini sağlar. Formülleri harfi harfine, sayısı sayısına ezberlemek sınav anında her soruda işe yaramaz ve ezberin yetmeyeceği sorular öğrenci tarafından daha zor çözülür. Formüllerin veya bilgilerin ilk olarak nereden geldiğini öğrenip temel mantığı kavramaksa teorideki bilgilerin pratiğe, yani hayata geçmesini sağlar ve soruların çözümünde öğrenci teori-pratik arasında köprü kurar ve soruları daha rahat çözer. Ayrıca bu yolla öğrenci konu hakkındaki bilgileri uzun yıllar hafızasında tutar ve unutma sorunu yaşamaz.

ZOR VEYA KARMAŞIK GÖRÜNEN FORMÜLLERİ ŞEKLE DÖKMEK

Matematikte formüllerin öğrencinin aklına yatması ve daha zor konularda kullanılmak üzere hatırlanması için formülleri sayıların ve harflerin egemenliğinden çıkarıp geometrik şekil hâline getirmek işi çok kolaylaştıracaktır. Çoğu formülün üçgen, kare, dikdörtgen, çember gibi çokgenler çizilerek şekle dökülebileceği düşünülürse formülleri şekle dökmek mantıklı olduğu kadar kolay bir işlemdir.

Formül ve denklemler salt ezber yoluyla öğrenilmeye çalışılınca unutulur veya kuvvetle muhtemel birbirleriyle karıştırılır. Bu da öğrencinin sınav ve matematik başarısını ciddi oranda düşürür. Fakat bu formüller geometrik şekil durumuna getirilip bütün ayrıntılarıyla incelenirse kafada daha uzun süre kalır, bu da öğrenciyi matematikte başarıya götürür.

VAZGEÇMEDEN İSTİKRARLI ÇALIŞMAK

Bir diğer başarı yolu da her derste ve hayatın kalan bölümlerinde olduğu gibi matematikte de istikrarlı ve düzenli çalışmaktır. Matematik, İngilizce veya Almanca gibi yeni bir dil olarak düşünülebilir. Bu dil; içinde birçok sembolü, formülü ve denklemi barındırır. Eğer gerçekten bir öğrenci matematikte ilerlemek istiyorsa disiplini kaybetmeden, hiçbir ayrıntıyı atlamadan ve konuların birbiriyle bağlantıları olduğunu bilerek ders çalışmalıdır. Bir öğrenci matematiğe belli zamanlarda çalışsa bile bu çalışma istikrarlı değilse öğrenci bazı ayrıntıları öğrenmeden atlamış olabilir ve istediği başarıyı elde edemez. İstikrarlı çalışan öğrenciler ise yavaş fakat sağlam adımlar atarak matematik başarısını gitgide artırır.

M A T E M A T I K 3

ANLAŞILMAYAN NOKTALARI ÖĞRETMENE SORMAK

Matematiğin bütün konularını öğrenip soruları yanlışsız çözmek iyi çalışılsa ve konular özümsenip gerçek hayatla bağdaştırılsa bile her zaman mümkün olmayabilir. Bu durumda anlaşılmayan noktaları ve uzun uğraşlara rağmen çözülemeyen soruları matematik öğretmenine sormak soru işaretlerini ortadan kaldıracaktır. İstikrarlı şekilde öğretmenlerine danışan ve eksiklerini giderme uğraşında olan öğrenciler başarıya daha kısa sürede ulaşacaktır.

Anlaşılmayan yerlerin sorulmaması için çekingenlik, üşengeçlik, konuyu anlamadığını veya soruyu yanlış çözdüğünü fark edememe gibi kişisel nedenler olabilir. Bu nedenleri tespit edip gerekirse yardım alarak değiştirmek ve sorulamayan soruları öğretmenlere sormaya başlamak öğrencinin matematikte sekteye uğrayan ilerlemesini tekrar aktif kılar ve matematik başarısında anahtar rol oynar.

Özetlemek gerekirse; öğrencilerin bir kısmı matematiği anlamakta ve sevmekte zorluk çektiğinden dolayı matematikte başarılı olamamaktadır. Bu durumda matematiği neden sevemediklerini düşünmeleri, daha istikrarlı çalışmaları, anlamadıkları yerleri sormaları, konuları neden gördüklerini günlük hayattan örneklerle anlamaları, körü körüne ezberden kaçınmaları ve formülleri şekle dökmeleri matematik dersini anlayıp başarılarını artırmalarında onlara destek olacaktır.

Kaynak: WanHaber / Ramazan Çetin