5’er yıllık periyotlarda hazırlanan bölge planlarının, çeşitli ar-ge (araştırma ve geliştirme) çalışmaları sonucunda hazırlandığını ifade eden Güray, “Bölge planlarından kısaca söz edecek olursam; bunlar kalkınma ajanslarının yol haritası niteliğinde dokümanlar. Bizler de 5’er yıllık projeksiyonlar halinde bölge planını hazırlıyoruz. Hali hazırda 2024-2028 Bölge Planımızı uygulamaya koyduk. Bölge planı tamamen katılımcı bir anlayışla yereldeki paydaşların katılımıyla hazırlanıyor. Bölge planı kapsamında iki yıl boyunca çeşitli anketler, çalıştaylar, odak grup toplantıları yaptık ve çevrimiçi olmak üzere bölge dışından da paydaşların katkılarını aldık. Daha sonra eldeki veriler ve mevcut durum analizlerini topladık, sonrasında ise kalkınma ajansı uzmanlarımızca bölge planımız yazıldı ve uygulamaya konuldu” ifadelerini kullandı.

BEŞ AYRI ÖNCELİK BELİRLENDİ

Güray, “DAKA olarak bizim 2024-2028 Bölge Planındaki vizyonumuz; ekonomik ve sosyal gelişimini ülke ortalamasında olan ve yaşam kalitesi yüksek bir bölge olmak. Bu amaçla da 5 ayrı alanda öncelik belirlemiş bulunuyoruz. İlk olarak tarım alanında, katma değerli tarımsal üretim ve kırsal alanda ekonomik çeşitliliğin artırılması. Turizm alanında, turizmin geliştirilmesi ve bölge ekonomisindeki payının arttırılması. Sanayi alanında, emek yoğun sanayi sektörlerinin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması. İstihdam alanında, nitelikli istihdam oluşturulması ve girişimciliğin geliştirilmesi. Son olarak kentsel altyapı alanında, kentsel yaşam kalitesinin arttırılması şeklinde olacak” dedi.

Bölge planının aşamalarından bahseden DAKA Genel Sekreteri Güray, “Kentsel Mekânsal gelişim şeması üzerinden söz edecek olursam, Van Gölü havzası ve Van bölgesel cazibe merkezi. Hali hazırda zaten turizm açısından bir çekim merkezi ve doğal bir destinasyon. Özellikle sarı koridor olarak adlandırdığımız sarı alanlardan da gördüğümüz üzere amacımız ve hedefimiz bu turizm destinasyonunu daha da geliştirerek başta Kuzey Irak, İran, Ermenistan ve yurtdışından olmak üzere yeni destinasyonları da faaliyete alarak turizmde verimliliği arttırmak diyebiliriz” şeklinde konuştu.  

Güray, “Son yıllarda Van, sanayi üretimi ve istihdamı ile gündeme gelmeye başladı. Başta Tuşba, İpekyolu ve Edremit olmak üzere burada üretilen ürünlerin yurt dışına ihracatının sağlanmasını hedefliyoruz. Yine girişimcilik konusunda da özellikle bu sıraladığım ilçeler başta olmak üzere ‘girişimcilik ekosisteminin’ yetiştirdiği girişimcileri de İstanbul ve Ankara gibi yerler üzerinden değerlendirebiliriz” ifadelerini kullandı.

H A L I L I B R A H I M G U R A Y S U N U M

TURİZMDE MARKALAŞACAĞIZ

Turizm alanında ise turizmin bölge ekonomisindeki payının arttırılmasını amaçladıklarını belirten Güray, “Bunun için ise kültürel, tarihi ve doğal varlıkların turizme kazandırılması, turizmde hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası pazarlara yönelik tanıtım ve pazarlama çalışmalarının yapılmasını hedefliyoruz” dedi.

Güray, “Alınması gereken tedbirlere gelecek olursak; alternatif turizm alanlarının yeni yatırımlarla desteklenmesi, konaklama ve yiyecek-içecek altyapısının geliştirilmesi. Erişilebilir ulaşım olanaklarının çeşitlendirilerek arttırılması, sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları, yeni rotaların oluşturulması ve tur olanaklarının çeşitlendirilmesi, turizmde destinasyon yönetimine geçilmesi, alanda markalaşma çalışmalarının desteklenmesi, özellikle tanıtım alanında bölgesel turizm fuarları ve festivaller düzenlenmesi, ulusal ve uluslararası fuarlara etkin katılım sağlanması, yine ulusal ve uluslararası çalışan acentelere yönelik tanıtım turları düzenlenmesi, bölgede hüküm sürmüş tarihi medeniyetlerin kültürel mirasının Van’a ve bölgeye yönelik uluslararası turizmin gelişimi yönünde pazarlanması çalışmaları ve yeni turizm çekim merkezleri olması hedeflenen alanlarda markalaşma çalışmaları yapılması gerekmektedir.’’  diye konuştu.

“HAVZA BAZLI ÜRETİM MODELİNİ BENİMSİYORUZ”

Van’ın tarımsal üretimdeki rolü üzerine konuşan Güray, “Biliyorsunuz ki, Van geçmişte tarımsal üretimin ve hayvancılığın merkezi konumundaydı. Tekrar hak ettiği konuma yeniden gelebilmesi için, biz tarımsal üretimde katma değerin ve kırsal alanda ekonomik çeşitliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Bunun için de ‘Havza Bazlı Üretim Modeli’ ile hayvancılıkta ve verimlilikte kalite artışı, tarımsal üretimde altyapı olanaklarının geliştirilmesi, tarımsal üretimde rekabet gücünün arttırılması, meyve ve sebzeciliğin geliştirilmesini hedefliyoruz. Bu hedeflerimize ulaşabilmek adına da; küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın, arıcılığın, modern sulama sistemlerinin geliştirilmesi gerekiyor. Ayrıca tarımsal ürünlerin muhafaza ve depolama imkanlarının arttırılması, tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgelerinin kurulması, markalaşma, coğrafi işaret ve pazarlama çalışmaları yapılarak katma değerinin arttırılması, tarımda kooperatifçilik ile birlikte iş yapma kültürünün geliştirilmesi, stratejik noktalarda yöresel ürün pazarlarının kurulması ve jeotermal su kaynağının bulunduğu mikroklimal özellik taşıyan alanlarda seracılığın geliştirilmesi gerekiyor” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

“VAN İMALAT SANAYİSİNDE İVME KAZANDI”

Sanayi alanındaki gelişmelerin artarak devam ettiğini vurgulayan DAKA Genel Sekreteri Güray, “Özellikle imalat sanayide ilimiz son yıllarda iyi bir ivme yakaladı. Bu alanda da imalat sanayinin geliştirilmesi ve verimliliğin arttırılması gerekiyor. Hedeflerimiz imalat sanayisine yönelik üretim, ulaşım ve lojistik altyapısının iyileştirilmesi, katma değer üretimin ve üretilen ürün çeşitliliğinin arttırılması, bölgemiz oldukça zengin olduğu maden ve endüstriyel ham maddelere yönelik tespit çalışmalarının yapılması, verimliliğin arttırılmasına yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması, imalat sanayisine yönelik dış ticaretin geliştirilmesi diyebiliriz. Bunun için de planlı sanayi alanlarının altyapı eksikliklerinin tamamlanması gerekiyor” dedi.

Bölge için önem arz eden tarım ve hayvancılık alanındaki üretimin modern sanayi koşullarına entegre edilerek daha verimli kılınabileceğini söyleyen Güray, “Tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle sanayi entegrasyonu sağlanarak seri üretimin sağlanması, tekstil ve hazır giyim, mobilya, kauçuk ve plastik ürünleri imalatı gibi potansiyel küme olan sektörlerin yan sanayisine yönelik raporlanmalar ve fizibilite çalışmalarının yapılması gerekiyor. KOBİ’lerin (küçük ve orta ölçekli işletme) tedarik yönetimi zincirlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin ve yaygın kullanımın sağlanması, ihracata yönelik imalat ve sınır ötesi ticaret işbirliklerinin geliştirilmesi, ihracat yapamayan imalat sanayi firmalarının sorunlarının tespiti ve buna yönelik çözümler üretilmesi gerekmekte.” sözleriyle bu alanda KOBİ’lerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

H A L I L I B R A H I M G U R A Y S U N U M H A R I T A

“GENÇLER BİZİM BEŞERİ SERMAYEMİZ”

Bölge bazında sağlanan istihdamın niteliğini arttırmayı hedeflediklerini ifade eden DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, “Bölgemiz özellikle genç nüfusuyla beşeri sermaye açısından güçlü bir yapıya sahip diyebiliriz. Fakat bu genç nüfusun bölgenin kalkınmasındaki rolüne entegrasyonunu sağlamak adına nitelikli istihdamın ve girişimciliğin geliştirilmesini amaçlıyoruz. Bu kapsamda da yeni nesil girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, genç nüfusun yetkinliklerinin iş gücü piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi, dijital teknolojileri etkin bir şekilde kullanabilen ve geliştirebilen insan kaynağının geliştirilmesi” dedi.

Güray, “Kamu kurum ve meslek kuruluşları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitelerinin arttırılması gerekiyor. Bu kapsamda da yeni nesil girişimciliğin, yazılım alanında girişimciliğin, yaratıcı endüstri alanında faaliyetlerin ve sosyal girişimcilik faaliyetlerinin desteklenmesi gerekiyor. Bölgesel yatırımcı ağı, bölgesel girişim sermayesi fonu oluşturulması gerekiyor. Genç istihdamına yönelik eğitim, tanıtım, yönlendirme ve fiziki altyapı çalışmalarının sürdürülmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

GÜRAY; “VAN’IN YAŞAM KALİTESİNİN ARTMASINI HEDEFLİYORUZ”

Son olarak kentsel altyapı konusuna değinen Güray, “Van, son yıllarda aldığı yoğun göçle karşı karşıya kaldı. Başta Van’ın kentsel yaşam kalitesinin artmasını hedefliyoruz. Bu beyanda da kentsel sosyal altyapının geliştirilmesi, kentsel teknik altyapının iyileştirilmesi ve kentsel dirençliliğin arttırılmasını hedefliyoruz. Açık ve yeşil alanların arttırılması, sağlık altyapısının geliştirilmesi, eğitim fiziksel altyapısının geliştirilmesi, atık su altyapısının geliştirilmesi, kentsel altyapı öğelerinin kullanılarak hava kalitesinin iyileştirilmesi, afet riski taşıyan alanlarda kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi, afet ve acil toplanma alanlarının sayısının niteliğinin iyileştirilmesi ve yerleşime uygun alanların ve afet risklerinin tespitinde kullanılan coğrafi bilgi sistemleri tabanının yaygınlaştırılması gerekiyor. DAKA olarak biz önümüzdeki 5 yıllık projeksiyonda bu öncelikler ve hedefler doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyor olacağız” ifadeleriyle konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: Zehra Boğatekin Akman / Fatma Öztürk / WanHaber