Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı başladı mı?

Tokat Üniversitesi personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Tokat Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvurular nereden nasıl yapılıyor?

Kamu Alımları 20.11.2021, 17:20 20.11.2021, 17:22
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı ilanı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi personel alımı başladı mı?

Tokat Üniversitesi personel alımı başvuru koşulları nelerdir? Tokat Üniversitesi personel alımı ilanı yayınlandı mı? Başvurular nereden nasıl yapılıyor?

TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alımı
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri Özel
Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre
2020 dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle (eczacı pozisyonu hariç) aşağıda
belirtilen pozisyonlarda toplam 90 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

A-GENEL ŞARTLAR:

a. Türk Vatandaşı olmak,
b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak.
d. Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş
olmak.
e. 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
g. Adaylar hafta sonu tatili ve diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı /nöbet usulü
çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.
h. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
i. Adaylar ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından sadece birine müracaat
edebilir.
j. Üniversitenin tüm işyerlerinde iç veya dış mekanda çalışmaya sağlık yönünden
herhangi bir engeli bulunmadığı belgelendirmek
k. İş tecrübelerinde SGK kayıtları ve çalıştıkları kurumlardan aldıkları belgeler birlikte
değerlendirilecektir.

B-ÖZEL ŞARTLAR

ECZACI İÇİN ARANAN ŞARTLAR VE DİĞER HUSUSLAR

 Eczacı pozisyonuna müracaat eden adayların 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler
Hakkında Kanun'un 2. 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen şartları taşıması
gerekmektedir.
 Eczacı pozisyonu Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ekindeki 1 sayılı
cetvelde sınav şartı aranmaksızın hizmete alınacak sözleşmeli personel unvanları
arasında bulunduğundan, başvuruda bulunan aday sayısının pozisyon sayısından fazla
olması halinde adaylar lisans diploması puan üstünlüğü (Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca belirlenen 4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme çevrilerek sıralama
yapılacaktır) ile alınacaktır. diploma puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi
önce olan adaya hak verilecektir.
 Eczacı unvanına başvuran adayların ibraz ettiği diploma veya geçici mezuniyet
belgelerinde (aslı gibidir onaylı sureti veya karekodlu E- Devlet çıktısı veya transkript)
diploma puanı bulunmak zorunludur. Aksi takdirde başvurusu değerlendirmeye
alınmayacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR 

- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il/ilçe) iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde /nöbet
usulüyle çalışmaya sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmadığını belgelendirmek.
(Beyan belgesi doldurulacak)
- Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde yer alan
şartları taşımak.
- 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak.
- Valilik tarafından düzenlenen ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak. (Asıl listeye giren adayların atama için bu
belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
Adayın görevini yapmasına engel sağlık sorunu (ruhsal-fiziksel) olmaması, Atanmaya hak
kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık raporu
istenecektir.)
- Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
- Kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
- Erkeklerde 170 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son
iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’ten fazla, 15’den az olmamak
- Bu pozisyon için başvurular şahsen yapılacağından boy/kilo ölçümü kurumun belirleyeceği
yerde yapılacaktır.

DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR

- Hijyen belgesine sahip olmak
-Müracaat tarihinin son günü itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak.
- Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü
sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir
engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu istenecektir.)

BÜRO PERSONELİ İÇİN ARANAN ŞARTLAR

-Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü
sistemde, büro hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir
engeli bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu istenecektir.)

 2. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ :

1. Müracaat edecekler (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonları dışındaki) ilanın Resmi Gazetede
yayımlandığı günü izleyen 15 gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından
temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca
onaylanmış veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına şahsen başvuru yapılacaktır)
2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona
başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup,
yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet adresinde
yayınlanacaktır.

5.Başvuruda İstenilen Belgeler:

a. Kimlik Kartı Sureti
b. Öğrenim Belgesi (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr
adresinden oluşturulmuş belge)
c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
-Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
-Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
-Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)
d. Adli Sicil Durum Belgesi (Aslı veya turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belge)
e. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
f. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
g. SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya Barkodlu e-devlet çıktısı)
h. Başvuru Formu
i. Personel Adayı Açık Rıza Metni 
j. Personel Adayı Aydınlatma Metni 
k. Sağlık Durum ve Çalışma Beyan

SON BAŞVURU TARİHİ : 19.11.2021 Cuma (Mesai bitimine kadar)

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.

Ayrıntılı Bilgi İçin;

Personel Daire Başkanlığı

kaynak:kamu personel alımları

Yorumlar (0)
-3
açık
Namaz Vakti 04 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 15 35
2. Hekimoğlu Trabzon 15 33
3. Sivas Belediyespor 15 30
4. Çorum FK 15 28
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 15 27
6. Bodrumspor 15 26
7. Afjet Afyonspor 15 25
8. Ankaraspor 15 25
9. Somaspor 15 25
10. Silahtaroğlu Vanspor FK 15 25
11. İnegölspor 15 21
12. Serik Belediyespor 15 20
13. Etimesgut Belediyespor 15 19
14. Diyarbekirspor 15 18
15. Turgutluspor 15 17
16. Sarıyer 15 12
17. Ergene Velimeşespor 15 11
18. Adıyaman FK 15 10
19. Niğde Anadolu FK 15 5
20. Kahramanmaraşspor 15 3
Takımlar O P
1. Trabzonspor 14 36
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 14 24
6. Başakşehir 14 22
7. Karagümrük 14 22
8. Galatasaray 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 14 20
11. Antalyaspor 14 18
12. Gaziantep FK 14 18
13. Altay 14 17
14. Sivasspor 14 16
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Ümraniye 13 27
2. Ankaragücü 14 27
3. Eyüpspor 14 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. İstanbulspor 13 20
7. Tuzlaspor 12 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Samsunspor 13 19
10. Adanaspor 14 18
11. Menemenspor 13 17
12. Gençlerbirliği 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Chelsea 14 33
2. Man City 14 32
3. Liverpool 14 31
4. West Ham 14 24
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 14 21
9. Brighton 14 19
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Everton 14 15
15. Leeds United 14 15
16. Southampton 14 15
17. Watford 14 13
18. Burnley 13 10
19. Norwich City 14 10
20. Newcastle 14 7