TKGM Sözleşmeli Personel Alımları Ne Zaman?

Personel alımları devam ediyor. Memur olmak isteyenler personel alımı ilanlarını ayrıntılı inceliyor. Peki hangi kurumları devam ediyor? Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

Kamu Alımları 17.12.2021, 10:35 17.12.2021, 10:38
TKGM Sözleşmeli Personel Alımları Ne Zaman?

Personel alımları devam ediyor. Memur olmak isteyenler personel alımı ilanlarını ayrıntılı inceliyor. Peki hangi kurumları devam ediyor? Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro
Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK
MÜDÜRLÜKLER
UNVANI ADI YERLEŞTİRİLECEĞİ
MÜDÜRLÜKLER
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
TAPU KADASTRO
TAPU
MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
EMLAK YÖNETİMİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
TAPU
MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
HARİTA
HARİTA KADASTRO
HARİTA VE KADASTRO
HARİTA VE MADEN ÖLÇME
KADASTRO
MÜDÜRLÜKLERİ

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru
yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön
lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim
mezunları için ise; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli
bir KPSS puanı almış olmak.
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün
almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam
teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 30/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet
üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve
kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri
aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir.
Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan
gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz
edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik
gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4) Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanların herhangi bir askerlik şubesinden
askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru
sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

6) Başvuruların bitim tarihinden sonra yapılacak olan değerlendirmede usulüne uygun
olmayan, eksik veya yanlış bilgi ve belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi
gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve
en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin
karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi
yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda
puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde
ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

1) Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul
edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere
göre yasal işlem yapılacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal
edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek
adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

kaynak:kamu personel alımları

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 04 Şubat 2023
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Galatasaray 21 51
2. Fenerbahçe 21 45
3. Başakşehir 21 40
4. Beşiktaş 21 39
5. A.Demirspor 21 38
6. Trabzonspor 21 38
7. Kayserispor 21 32
8. Konyaspor 21 27
9. Karagümrük 21 26
10. Gaziantep FK 22 25
11. Alanyaspor 21 25
12. Sivasspor 22 24
13. Antalyaspor 21 24
14. Ankaragücü 21 22
15. Kasımpaşa 21 22
16. Giresunspor 21 21
17. Hatayspor 20 20
18. İstanbulspor 21 18
19. Ümraniye 21 14
Takımlar O P
1. Samsunspor 21 41
2. Eyüpspor 21 41
3. Bodrumspor 21 38
4. Rizespor 21 37
5. Pendikspor 22 37
6. Keçiörengücü 21 37
7. Sakaryaspor 21 34
8. Bandırmaspor 21 34
9. Boluspor 22 34
10. Göztepe 21 30
11. Manisa FK 20 29
12. Adanaspor 22 25
13. Tuzlaspor 22 22
14. Altay 22 19
15. Erzurumspor 22 18
16. Altınordu 21 17
17. Denizlispor 22 16
18. Yeni Malatyaspor 22 17
19. Gençlerbirliği 21 13
Takımlar O P
1. Arsenal 20 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 21 42
4. M. United 21 42
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 20 34
7. Brentford 21 33
8. Fulham 22 32
9. Chelsea 21 30
10. Liverpool 20 29
11. Aston Villa 21 28
12. Crystal Palace 21 24
13. Leicester City 21 21
14. Nottingham Forest 20 21
15. Wolves 21 20
16. Leeds United 19 18
17. West Ham United 21 18
18. Everton 21 18
19. Bournemouth 21 17
20. Southampton 21 15