TKGM Sözleşmeli Personel Alımları Ne Zaman?

Personel alımları devam ediyor. Memur olmak isteyenler personel alımı ilanlarını ayrıntılı inceliyor. Peki hangi kurumları devam ediyor? Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

Kamu Alımları 17.12.2021, 10:35 17.12.2021, 10:38
TKGM Sözleşmeli Personel Alımları Ne Zaman?

Personel alımları devam ediyor. Memur olmak isteyenler personel alımı ilanlarını ayrıntılı inceliyor. Peki hangi kurumları devam ediyor? Personel alımı yapacak kurumların personel alımı şartları nelerdir?

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra hizmet birimlerinde çalıştırılmak
amacıyla, ekli listede yerleştirileceği bölgesi, ili ve birimi belirtilen 5 (beş) adet Sözleşmeli Büro
Personeli, 302 (üçyüziki) adet Sözleşmeli Tekniker ve 100 (yüz) adet Sözleşmeli Koruma ve
Güvenlik Görevlisi pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
fıkrası kapsamında istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların
Ek 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine göre KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

POZİSYONLAR VE ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

A-GENEL ŞARTLAR

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)
bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde yer alan şartları taşımak.
2) Başvuru yapılacak unvan ile aynı unvanda Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli
olarak çalışmıyor olmak.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

1) Sözleşmeli Büro Personeli ve Sözleşmeli Tekniker unvanları için;

a) 2020 yılı KPSS (B) grubu P93 puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzeri puan almış olmak.
b) Aşağıdaki tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak.

UNVANLAR, MEZUN OLUNAN ÖNLİSANS PROGRAMLARI VE YERLEŞTİRME YAPILACAK
MÜDÜRLÜKLER
UNVANI ADI YERLEŞTİRİLECEĞİ
MÜDÜRLÜKLER
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
TAPU KADASTRO MESLEK YÜKSEKOKULU
TAPU VE KADASTRO
TAPU KADASTRO
TAPU
MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ BÜRO PERSONELİ
EMLAK YÖNETİMİ
EMLAK VE EMLAK YÖNETİMİ
GAYRİMENKUL YÖNETİMİ
TAPU
MÜDÜRLÜKLERİ
SÖZLEŞMELİ TEKNİKER
HARİTA
HARİTA KADASTRO
HARİTA VE KADASTRO
HARİTA VE MADEN ÖLÇME
KADASTRO
MÜDÜRLÜKLERİ

c) Adayların mezun oldukları ön lisans programlarına uygun pozisyonlara başvuru
yapmaları gerekmektedir. Farklı bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacaktır.

2) Sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanı için;

a) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm
olmamak.
2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
3) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam
etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
b) Lisans mezunları için; 2020 ve 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P3), ön
lisans mezunları için; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P93), ortaöğretim
mezunları için ise; 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS-P94) puan türünden geçerli
bir KPSS puanı almış olmak.
c) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
ç) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak.
d) İlanda belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün
almamış olmak.
e) Gece ve gündüz, iç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,
f) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak.
g) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten
fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin;180 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten
fazla, 80-17=63’ten az olmaması gerekmektedir.)
h) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve bedensel engeli
bulunmamak.
Atanmaya hak kazanan adaylar tarafından, e, f, g, h maddelerinde belirtilen hususlar tam
teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

1) Başvurular, 30/12/2021 tarihinden 07/01/2022 tarihi saat: 23:59' a kadar e-devlet
üzerinden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım veya Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapılacaktır. Şahsen, kargo ya da posta
yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

2) Adaylara ait KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve
kimliğine dair bilgiler başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri
aracılığı temin edilerek başvurular alınacağından adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir.
Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan
gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz
edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.

3) Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik
gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

4) Erkek adaylardan askerlik bilgilerinde hata olanların herhangi bir askerlik şubesinden
askerlik bilgilerini düzelttirdikten sonra başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

5) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında tam zamanlı
olarak görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı
fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev
yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf ve jpeg formatında başvuru
sırasında yüklemeleri gerekmektedir.

6) Başvuruların bitim tarihinden sonra yapılacak olan değerlendirmede usulüne uygun
olmayan, eksik veya yanlış bilgi ve belgelerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

7) Adaylar başvuru değerlendirme sonuçları ile yerleştirme süreci ve sonuç bilgilerini
Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden takip edebilecek olup, ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Adayların işlem süreci ve gelinen aşamalar ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel
Müdürlüğü internet sayfasında (www.tkgm.gov.tr) yayımlanan duyuruları takip etmesi
gerekmektedir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE ATAMA

Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, adayların KPSS (B) grubu puanı esas alınacak ve
en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya konulmak suretiyle, ekli listede belirtilen birimlerin
karşılarındaki ilan edilen boş kadrolara asil olarak atanmaya hak kazanan adayların yerleştirmesi
yapılacak, asil sayısının iki katı kadar da yedek sayısı belirlenecektir. Puan sıralaması sonucunda
puanların eşit olması halinde diploma notu yüksek olan adaya, diploma notunun eşit olması halinde
ise doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınacaktır.

GENEL HÜKÜMLER

1) Yapılacak olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumsuz neticelenen, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların müracaatları kabul
edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu
bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere
göre yasal işlem yapılacaktır.
2) Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal
edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine yedek
adaylardan puan sıralamasına göre atama yapılacaktır.
İlanen duyurulur.

kaynak:kamu personel alımları

Yorumlar (0)
-9
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 21 Ocak 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 20 48
2. 1461 Trabzon FK 20 40
3. Sivas Belediyespor 20 37
4. Afjet Afyonspor 20 37
5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 20 36
6. Somaspor 20 35
7. Bodrumspor 20 34
8. Çorum FK 20 34
9. Silahtaroğlu Vanspor FK 20 32
10. Ankaraspor 20 30
11. Serik Belediyespor 20 29
12. İnegölspor 20 27
13. Diyarbekirspor 20 25
14. Etimesgut Belediyespor 20 24
15. Turgutluspor 20 22
16. Adıyaman FK 20 19
17. Sarıyer 20 15
18. Ergene Velimeşespor 20 15
19. Kahramanmaraşspor 20 11
20. Niğde Anadolu FK 20 6
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Alanyaspor 22 35
5. Beşiktaş 22 35
6. Hatayspor 22 35
7. Başakşehir 21 34
8. Adana Demirspor 22 34
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 22 27
14. Giresunspor 22 26
15. Kasımpaşa 22 24
16. Göztepe 22 24
17. Antalyaspor 22 23
18. Rizespor 22 21
19. Altay 22 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11