Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı?

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımları başladı. Kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları neler başvuru hangi tarihler arasında yapılacaktır? Tüm sorularınızın cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Kamu Alımları 14.10.2021, 08:37 14.10.2021, 08:51
Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Personel Alımları Başladı Mı?

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı personel alımları başladı. Kimler başvuru yapabilir başvuru koşulları neler başvuru hangi tarihler arasında yapılacaktır? Tüm sorularınızın cevabını haberimizde bulabilirsiniz.

Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Alım İlanı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek
üzere “Coğrafi Bilgi Sistemi Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma
sınavı ile 10 (on) Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü
olmak üzere iki aşamada yapılacak olup, öğrenim dalları itibarıyla alınacak olan Coğrafi Bilgi Sistemi
Uzman Yardımcısı sayıları aşağıda belirtilmiştir.
Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 4
Öğrenim Dalları: Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği
Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 4
Öğrenim Dalları: Harita Mühendisliği, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği
Unvan: Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcısı
Alınacak Kişi Sayısı: 2

 

Öğrenim Dalları: Şehir ve Bölge Planlama
 

1-YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
 

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
genel şartlara sahip olmak,
1.2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının bilgisayar mühendisliği, yazılım
mühendisliği, harita mühendisliği, jeodezi ve fotogrametri mühendisliği, geomatik mühendisliği ve
şehir ve bölge planlama bölümleri ile bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
1.3. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P3 puan türünden en az 70 (yetmiş)
puan almak,
1.4. Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak,
1.5. Erkek adaylar için sınav tarihi itibarıyla askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş veya askerlik
hizmetinden muaf olmak,şartları aranır.

 

2-BAŞVURULAR
 

2.1. Coğrafi Bilgi Sistemi Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavına katılabilmek için başvuruların,
13/10/2021 Çarşamba günü başlayıp 26/10/2021 Salı günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
2.2. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
2.3. Adayların öğrenim durum/mezuniyet bilgisi, nüfus bilgileri, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 
puan bilgisi, erkek adaylar için askerlik durum bilgileri web servisleri aracılığı ile alınacaktır. E-Devlet
üzerinde bu bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet
üzerinde yer almayan bilgilerini ilgili kurumundan güncelleştirmeleri gerekmektedir.
2.4. İlanda belirtilen KPSS puan türü dışında farklı bir puan türünden başvuru yapan adayların
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu hususlardaki sorumluluk adayın kendisine aittir.

 

3-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
 

3.1. Şartları taşıyanlardan yazılı sınava çağrılacak aday sayısı; talepte bulunan her bir idare ve/veya
öğrenim dalı için atama yapılacak kadro veya pozisyon sayısının 20 katından fazla olamaz. Merkezi
sınav puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, son sıradaki aday ile
eşit puana sahip diğer adaylar da sınava çağrılır.
3.2. Yazılı sınava katılmaya hak kazananlar, Bakanlığımız internet sayfasından ilan edilecektir. Ayrıca,
adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.
3.3. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adaylara; kimlik bilgileri, sınav yeri ve tarihinin yer aldığı
fotoğraflı sınav giriş belgesi ayrıca verilecek olup, sınav giriş belgesi olmayan adaylar sınava
katılamayacaktır.
3.4. Yazılı sınava katılacaklar listesine, bu listenin ilanından itibaren beş iş günü içerisinde
Bakanlığımıza itiraz edilebilir. Yapılan itirazlar, sınav kurulunca itiraz hakkının sona erdiği tarihten
itibaren en geç beş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre, incelemenin zorunlu kılınması halinde
en fazla on iş gününe kadar uzatılabilir.
3.5. Başvurusu kabul edilip isimleri yarışma sınavına katılabilecekler arasında yer alanlardan, gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz.

 

4-YAZILI SINAV
 

4.1. Adaylar yazılı sınavda aşağıdaki konulardan sorumludur.
4.1.a. Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama,
4.1.b. Veri tabanı yönetim sistemleri,
4.1.c. Bilgi güvenliği,
4.1.ç. Harita ve kartoğrafya bilgisi,
4.1.d. 14/2/2020 tarihli ve 7221 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunun coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili hükümleri,
4.1.e. 49 sayılı Coğrafi Bilgi Sistemleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
4.1.f. Coğrafi bilgi sistemleri ile ilgili diğer mevzuat.
4.2. Yazılı sınav, her biri eşit puan değerinde 100 sorudan oluşur ve çoktan seçmeli soruları içeren test
usulüne göre yapılır. Sınav sorularının, % 50’si coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılamadan, % 20’si
veri tabanı yönetim sistemlerinden, % 15’i harita ve kartoğrafya bilgisinden, % 10’u bilgi
güvenliğinden, % 5’i ise (4.1.d), (4.1.e) ve (4.1.f) maddelerinde sayılan mevzuatlardan oluşur.
4.3. Yazılı sınavın değerlendirmesi 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sınavda başarılı sayılabilmek
için en az 70 (yetmiş) puan almak gerekir.
4.4. Başarı sıralamasına göre hazırlanan liste Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr)
yayımlanacak olup, ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
görüntüleyebilecektir.
4.5. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya
pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana
sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınır.

 

5-SÖZLÜ SINAV
 

5.1. Sözlü sınav aşamasında adaylar;
5.1.a. Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
5.1.b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
5.1.c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
5.1.ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
5.1.d. Genel yetenek ve genel kültürü,
5.1.e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan
verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.
5.2. Adayların sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (4.1.a) bilgisayar ortamında, sınav kurulu tarafından
bu iş için görevlendirilen personel ile sınav kurulu üyelerinin gözetimi ve denetimi altında uygulamalı
olarak ölçülür. Adaylara, coğrafi bilgi sistemleri, uzaktan algılama, veri tabanı yazılımı ve bilgisayar
destekli tasarım alanlarındaki bilgilerini ölçmek üzere her biri eşit puan değerinde toplamı elli (50)
puan olan beş soru yöneltilir.
5.3. Adaylar, (4.1.a) maddesi için elli (50) puan, (4.1.b) ila (4.1.e) maddelerinde yazılı özelliklerin her
biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

 

6-BAŞARI SIRASININ OLUŞTURULMASI
 

6.1. Sınav kurulunca; yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması tespit edilerek en yüksek
puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılır ve yarışma sınavı başarı listeleri öğrenim dalları
itibarıyla ayrı ayrı hazırlanır. Bu şekilde belirlenen başarı puanlarının eşit olması durumunda sırasıyla,
yazılı sınav puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.
6.2. Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanmak suretiyle ilanda belirtilen kadro veya pozisyon
sayısı kadar asil, alınacak uzman yardımcısı kadro veya pozisyon sayısının yarısını geçmemek kaydıyla
da yedek liste belirlenir.
6.3. Başarı listeleri Bakanlığımız internet sayfasında (www.csb.gov.tr) yayımlanmak suretiyle
duyurulacaktır. Ayrıca adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de
görüntüleyebilecektir.
6.4. Adaylar, duyuru tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde yarışma sınavı kesin sonucuna itiraz
edebilir. Yapılan itirazlar, itiraz hakkının sona erdiği günden itibaren sınav kurulunca otuz gün
içerisinde sonuçlandırılır.
6.5. İtirazların sonucuna göre hazırlanan kesin başarı listesi Bakanlık internet sayfasında
(www.csb.gov.tr) ve yayımlanacak olup, Kariyer Kapısı üzerinden de görüntülenebilecektir.
6.6. Yarışma sınavında 70 (yetmiş) puan ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar
için müktesep hak teşkil etmez.

 

7-UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
 

7.1. Yarışma sınavını asil olarak kazananlar, ibraz edecekleri belgelerle birlikte yazılı olarak idarelere
yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına
idarelerce atanırlar.
7.2. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz.
7.3. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple
görevden ayrılanlardan boşalan kadro veya pozisyonlara, yeni bir sınav yapılıncaya kadar yarışma
sınavı kesin başarı listesi dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir. Bu şekilde yedek listeden
yapılacak atamalar doğrudan ilgili idare tarafından gerçekleştirilir.

 

8-GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
 

8.1. Herhangi bir aşamada, gerçeğe aykırı ve sahte belge veren veya gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar sınava alınmaz, sınava girmişlerse sınavları iptal edilir ve atamaları yapılmaz veya
sözleşme imzalanmaz. Atamaları yapılmış ise iptal edilir ve sözleşme imzalanmış ise feshedilir.
8.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında suç duyurusunda
bulunulur. Bu şekilde idareleri yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlara da
bildirilir.

 

Adaylara ve kamuoyuna duyurulur.

kaynak:kamu personel alımları

Yorumlar (0)
16
açık
Namaz Vakti 24 Eylül 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 7 16
2. Galatasaray 7 16
3. Başakşehir 6 14
4. Beşiktaş 7 14
5. Konyaspor 7 14
6. Fenerbahçe 6 13
7. Trabzonspor 7 13
8. Kayserispor 7 12
9. Gaziantep FK 7 11
10. Kasımpaşa 7 9
11. Alanyaspor 7 8
12. Giresunspor 6 7
13. Karagümrük 6 6
14. Antalyaspor 7 6
15. İstanbulspor 6 5
16. Ankaragücü 6 4
17. Sivasspor 7 4
18. Ümraniye 7 2
19. Hatayspor 6 1
Takımlar O P
1. Eyüpspor 6 13
2. Bodrumspor 6 11
3. Keçiörengücü 6 11
4. Boluspor 5 10
5. Bandırmaspor 5 10
6. Sakaryaspor 6 9
7. Samsunspor 6 9
8. Pendikspor 6 9
9. Manisa FK 5 8
10. Tuzlaspor 6 8
11. Göztepe 6 8
12. Adanaspor 6 7
13. Rizespor 5 6
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Altay 6 5
16. Altınordu 5 3
17. Erzurumspor 5 3
18. Ö.K Yeni Malatya 6 3
19. Denizlispor 6 2
Takımlar O P
1. Arsenal 7 18
2. M.City 7 17
3. Tottenham 7 17
4. Brighton 6 13
5. M. United 6 12
6. Fulham 7 11
7. Chelsea 6 10
8. Liverpool 6 9
9. Brentford 7 9
10. Newcastle 7 8
11. Leeds United 6 8
12. Bournemouth 7 8
13. Everton 7 7
14. Southampton 7 7
15. Aston Villa 7 7
16. Crystal Palace 6 6
17. Wolves 7 6
18. West Ham United 7 4
19. Nottingham Forest 7 4
20. Leicester City 7 1