Kurumların personel alımları devam ediyor. Bartın İli Kurucaşile Belediyesi'de personel alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru detayları..

Bartın İli Kurucaşile Belediye Başkanlığından:
İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI

Kurucaşile Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi
olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak
kaydıyla belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır.

1
Zabıta
Memuru

GİH 11 1
Lisans düzeyinde eğitim
veren programların herhangi
birinden mezun olmak, en az
B sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak.

Erkek /
Kadın

KPSSP3 75

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Kurucaşile Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadrosu için
yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020 KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS)
alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını
almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrosuna başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo
tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.) 

İşkur