1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Tapdk Kapatılıyor

Tapdk Kapatılıyor

Tapdk Kapatılıyor
A+A-

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) kapatılmasına ilişkin kanun tasarısının kabul edilmesi ile içki ve tütün tohumu ile ilgili olan husus

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (TAPDK) kapatılmasına ilişkin kanun tasarısının kabul edilmesi ile içki ve tütün tohumu ile ilgili olan hususların Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, sigara içme hususuyla ilgili konuların Sağlık Bakanlığı'nca ve halihazırda bir protokolle Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bandrol, etiket gibi mali hususların da Maliye Bakanlığı'nca yürütüleceğini bildirdi.
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu'nun kaldırılarak, görev ve yetkilerinin üç ayrı bakanlığa aktarılmasını öngören 'Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nı görüşmek üzere toplandı. Tasarı hakkında Komisyon'a sunum yapan Bakan Mehdi Eker, TAPDK'nın kuruluş kanununa göre kurumun görev ve yetkileri dışında tütün ve tütün mamullerinin Türkiye'de üretimine, iç ve dış alım ve satımına ilişkin usul ve esasları ve çeşitli cezai hükümler içerdiğini hatırlattı. Gıda güvenilirliğine ilişkin izleme, gözetim, denetim, muayene, karantina, numune alma, analiz ve benzeri kontrollerin 5996 sayılı Kanun hükümlerine uygun olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapıldığını belirten Eker, "Kurumun yürütmekte olduğu faaliyetlerin insan sağlığı ve politikaları ile mali denetime ilişkin hükümleri dışında kalanları, Bakanlığımızın halihazırda gıdalar için yürüttüğü faaliyetlere paralellik göstermektedir. Kurul benzeri yapıların zaman içerisinde döneminin koşullarında üstlendikleri rollerinin önemini yitirdiği ve misyonlarını tamamladıkları öngörülüyor. Ayrıca, bu ve benzeri yapıların kamu maliyesine ilave yük getireceği gerekçesi ile hazırladığımız tasarı ile kurum ve kurul tarafından yürütülen görevlerin ilgili bakanlıklara devrine ilişkin çözüm önerisi getirilmiştir" diye konuştu.
Bakan Eker, kanun tasarısının 8 maddeden oluştuğunu ve içerik olarak TAPDK'nın kapatılması ve Kurul'un görevinin sonlandırılması, Kurum'un görevlerinin ilgilerine göre Tarım, Gıda ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı'na devredilmesi, personel rejimi, Kurum'a tahsis edilmiş kadro ve pozisyonlar, taşınır ve taşınmazların durumu ve geçiş sürecine ilişkin hükümleri ihtiva ettiğini söyledi.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI'NCA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER
Tasarı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca yürütülecek görevler hakkında bilgi veren Eker, tütün tohumunun taşınması, ithali ve ihracı, tütün üretimi, üretici tütünlerinin alım satımı, tütünlerin işlenmesi, depolanması, iç ve dış ticareti ile tütün fireleri, tütün işleme tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, yer değişikliği, kapatılması, her türlü devir işlemleri ile tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaların Bakanlık tarafından yürütüleceğini söyledi. Bakan Eker, etil alkol ve metanolün üretimi, iç ve dış ticareti, denatürasyonu, ambalajlanması, dağıtımı, üretimde kullanılması amacıyla elde bulundurulması, depolanması, geri kazanımı, işlemesi, üretim tesislerinin kurulması, üretim izni, proje tadilatı, kapatılması ve her türlü devir işlemleri ve tüm bu işlemlerin teknik kontrolüne ilişkin çalışmaların da Bakanlığı tarafından yürütülmesinin öngörüldüğünü bildirdi.
Tütün, tütün mamulleri ve alkollü ürünlerin satış ve sunum faaliyetlerine ilişkin izin ve yetki belgelerinin verilmesi, bu faaliyetlere ilişkin piyasa takip ve kontrolün sağlanması, tütün ve alkol piyasalarına ilişkin düzenlemeler ve uygulamalar konusunda kamuoyunda tüketici bilinci oluşturmaya yönelik çalışmalar yapılması ve tüketicilerin seçeneklerini azaltabilecek rekabet ve reklam koşullarının belirlenmesi çalışmalarının da Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Bakan Eker, bu kanun kapsamındaki ürünlerde ürün güvenliğini sağlamak amacıyla gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde çalışmaları da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın yürüteceğini bildirdi.
Eker, tütün, tütün mamulleri, etil alkol, metanol ve alkollü ürünler konusunda analizlerin yapılması veya yaptırılmasına yönelik çalışmaların da Bakanlıkları tarafından yürütülmesini öngörülen hizmetler arasında bulunduğuna işaret eden Eker, "Avrupa Birliği müktesebatına uyum sağlamak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, uluslararası ve yabancı kuruluşlar ile ilgili işlemleri yürütmek, bu kuruluşlarla yapılacak müzakereleri koordine etmek ve istişarelerde bulunmak, gerektiğinde bu kuruluşlara üyelik ile ilgili çalışmaları yürütmek. Tütün ve alkol piyasalarında faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin işlemlerini görev alanı itibarıyla incelemek ve denetlemek, yasadışı ticareti önleyecek faaliyetleri yürütmek, gerektiğinde bu hususlarda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapmak, piyasalarda görülen aksaklıklara ilişkin çözüm önerilerinde bulunmak. Mamul üretimi, satışı ve uygunluk belgesi başına alınacak tutarlar ile tescil, izin ve ruhsat bedellerini belirlemek Bakanlıkça yapılması öngörülmekte" diye konuştu.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NCA YÜRÜTÜLECEK GÖREVLER
TAPDK'nın faaliyetlerinin bir kısmının da Sağlık Bakanlığı'nca yapılmasının öngörüldüğünü belirten Bakan Eker, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından tütün ve alkol tüketiminden kaynaklanan kamusal veya tıbbi nitelikteki zararlı etkilerin önlenmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin ve Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'un uygulamasına yönelik çalışmaları yürütme görevinin Sağlık Bakanlığı'nca yapılacağını söyledi. Sağlık Bakanlığı'nın tütün ve alkol tüketimini teşvik edecek faaliyetleri önleyecek çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek ve insan sağlığına zarar verebilecek maddeleri de belirleyeceğini kaydeden Eker, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'nun bu kanunla kendisine verilen görevler ile 4207 sayılı Kanun'daki görevlerini kısmen veya tamamen illerde vali veya vali yardımcısı başkanlığında kurulan ve sekretaryasını Halk Sağlığı Müdürlüğü'nün yaptığı, çalışma usul ve esasları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen il tütün kontrol kurulları marifetiyle de yerine getirebileceğini bildirdi.

BANDROL, ETİKET VE HOLOGRAM MALİYE BAKANLIĞI'NA
Bakan Eker, tasarı ile TAPDK'nın yaptığı bazı hizmetlerin de Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmesinin öngörüldüğünü belirterek, "5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'un 13'üncü maddesine eklenen hüküm ile 'Vergi güvenliğini sağlamak amacıyla tütün mamulleri ve alkollü içki ürünlerinde bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin kullanımına ilişkin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde düzenleme yapmak ve uygulamayı yönlendirmek; yürütülen faaliyetler çerçevesinde mükelleflere bandrol, etiket, hologram, pul, damga veya benzeri işaretlerin verilmesinde Maliye Bakanlığı'na bağlı tahsil dairelerine tür ve tutar itibarıyla borcu bulunmadığına dair belge aranılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek de Maliye Bakanlığımızca yürütülecek görevler arasındadır" diye konuştu.
Bakan Eker, tasarı ile personel rejimi, taşınır ve taşınmazların durumu ile geçiş sürecine ilişkin de bilgi verdi. Kapatılan TAPDK'nın ödeneklerinin iptal edileceğini belirten Eker, "Bu kanun kapsamında yapılan resmi kontrollerin ve verilen diğer hizmetlerin karşılığı olmak üzere Bakanlığımızca her yıl Aralık ayında belirlenecek ücret alınabilir. Bu gelirler ile kapatılan Kurum'un görevlerinin ilgili idare tarafından kullanılması nedeniyle elde edilecek gelirler, genel bütçeye gelir kaydedilecektir. Kapatılan Kurum'a ait her türlü taşınır, taşıt, araç, gereç ve malzeme, borç ve alacaklar, hak ve yükümlülükler, yazılı ve elektronik ortamdaki her türlü kayıtlar ve doküman bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın ilgisine göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Türkiye Halk Sağlığı Kurumu'na devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazine'ye ait veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazlardan kapatılan Kurum'a tahsis edilmiş olanlar, hiçbir işleme gerek kalmaksızın tahsis amacında kullanılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tahsis edilmiş sayılacak ve kapatılan Kurum'un mülkiyetinde bulunan taşınmazlar tapuda resen Hazine adına tescil edilerek tahsis amacında kullanılmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na tahsis edilmiş sayılacaktır. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Başkan ve üyelerinin görevleri sona ermekle birlikte Kurum personeli Bakanlığımıza devir olunacaktır. Diğer mevzuatta Kurum'a ve Kurul'a yapılan atıflar Bakanlığımıza yapılmış sayılacaktır. Kısaca daha önce içki ve tütün tohumu ile ilgili olan hususlar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nca, ama sigara içme hususuyla ilgili, sağlıkla ilgili olanlar Sağlık Bakanlığı'nca ve halihazırda bir protokolle Maliye Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan bandrol, etiket gibi mali hususlar da Maliye Bakanlığı'nca yapılacak" şeklinde konuştu.
Bakan Eker ayrıca, tüm bu işlerin aynı kurul yerine bakanlıklar tarafından gerçekleştirilmesinin tasarruf da sağlayacağını vurguladı.
(MÜG-CC-Y)

16.01.2013 12:55:53 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT