1. HABERLER

  2. YEREL

  3. Mimarlar Odası Zemin Raporunu Değerlendirdi

Mimarlar Odası Zemin Raporunu Değerlendirdi

Mimarlar Odası Zemin Raporunu Değerlendirdi
A+A-

Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği Zonguldak'ın zemin raporunu değerlendirdi. Toplantı sonrasında görüş, öneri ve talepler kamuoyuna sunuldu. Zonguldak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından Z

Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği Zonguldak'ın zemin raporunu değerlendirdi. Toplantı sonrasında görüş, öneri ve talepler kamuoyuna sunuldu.
Zonguldak Mimarlar Odası Yönetim Kurulu tarafından Zonguldak'ın Zemin Hareketleri Raporu, Zemin Hareketleri Değerlendirme Komisyonu kararları görüşüldü. Toplantı sonrasında ise kamuoyuna şu açıklamada bulunuldu.
"Mimarlar Odası Zonguldak Temsilciliği olarak mimarlarla yaptığımız toplantıda, Zonguldak Valiliğinin Üniversitelerimize hazırlattığı Zemin Hareketleri Raporunu ve Zemin Hareketleri Değerlendirme Komisyonunun kararlarını görüştük. Öncelikle, yılların kanayan yarası tasmana bilimsel çalışmalarla çözüm üretmesini isteyen ve bunun için her türlü desteğini esirgemeyen Valimiz Erol Ayyıldız'a, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer'e, raporlara katkı sunan üniversitelerimizin değerli hocalarına, komisyonun değerli üyelerine ve tüm bu çalışmalara emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunmayı görev biliriz. Zonguldak İli Zemin Hareketleri Raporunu hazırlayan Komisyonun kararlarının, 1976-1977 yıllarında onaylanan, Ülkemizde, ilk ve tek örnek çalışmalarıyla elde edilen Zonguldak Metropoliten Alan İmar Planı kararları ile örtüştüğünü, mimarların o yıllardaki önerilerinin tekrarı gibi olduğunu gördük. Bu kararların da, onlar gibi sadece kağıt üzerinde kalan planlar ve kararlar olmaması en büyük dileğimiz. Valimizin konuya verdiği önem, umudumuzu güçlendiriyor. Kararlardaki bazı belirsizlikler endişelerimize neden olsa da, yaptığımız değerlendirmeler sonucunda raporu, kararları ve önerileri, Zonguldak'ın geleceği açısından çok olumlu ve yararlı buluyoruz. Eğer, azimle, yılmadan, sapmadan, yanlamadan uygulanırsa, Zonguldak'taki yanlış planlamalar ve belediyelerin yanlı uygulamaları sonucu oluşan imarlı, ruhsatlı, kaçak, çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya bundan böyle göz yumulmaz, adamını bulanın isteğine göre plan değişiklikleri yapılmaz. Kurumlar, özellikle de, tasman parametreleri ile ilgili kesin bilgileri verecek olan TTK ve ona göre yenilenecek imar planlarını uygulayacak belediyeler çok ciddi sorumluluklar üstleniyorlar. Bazı kararların, içerik ve zaman olarak daha net ifadeler taşımasının yararlı olacağı görüşündeyiz Alınan kararların hangi tarihte yürürlüğe gireceği anlaşılamamıştır. Yürürlüğün başlangıcı; kararların yayınlandığı tarih olan 08.01.2013 müdür, yoksa başlangıç için ilgili kurumlara başka bir tarih bildirilecek midir? Kurumlar ve Belediyeler arasında hareket ve uygulamada birliği sağlaması açısından, bunun bilinmesi gerektiği görüşündeyiz. Kararların yürürlüğe girmesinden itibaren; yapılması istenenler yerine getirilip yeni uygulamalar başlayıncaya kadar geçecek zaman içinde belediyelerin yeni yapılara ruhsat veremeyecekleri anlaşılıyor. Bu durumda, istenenler yerine getirilip yeni uygulamalara başlama iznine kadar Zonguldak merkezdeki belediyelere yapı yasağı getirilmiş oluyor. Kurumların çalışmalarını 2-3 ay içinde bitirmemesi, zaten çok zor günler geçiren, durma noktasına gelen Zonguldak'taki yap-sat sektörünün tamamen çökmesine, dağılmasına neden olabilir görüşündeyiz. Belediyelerin yürürlükteki imar planlarının durumunun ne olacağı da açıklığa kavuşturulmalıdır. Komisyonun aldığı kararların yürürlüğe gireceği tarih itibariyle onaylı imar planları tümüyle iptal edilmiş mi olacaklardır. Bilinmesinde yarar olduğu görüşündeyiz. Planlı, ruhsatlı çarpık ve sağlıksız yapılaşmanın en büyük suçlusu Belediyelerin kadastro parselleri üzerinden imar durumu ve yapı ruhsatı vermesidir. Yasalarımıza göre bu yasaktır ve kesinlikle suçtur. Belediyeler bu kanunsuzluğa halen de devam etmekte, açıkça suç işlemekteler. Bunun önüne geçmede yararı olabilir düşüncesiyle, karar ve önerilerdeki yapı yapılacak parsellerin imar parseli olarak yazılmasının uygun olacağı görüşündeyiz.
Komisyon kararlarının Zonguldak için geç kalınmış karar olduğu söylense de, yanlışın neresinden dönülse kamunun yararınadır anlayışıyla, olumlu bulduğumuz kararlara destek ve yardımcı olmak amaçlı bazı öneri ve taleplerde bulunmak istiyoruz. Zemin Hareketleri Değerlendirme Komisyonunda, Zemin çalışmaları yapan, raporu hazırlayan Üniversitelerimizden en az bir temsilcinin de görev alması uygun olurdu görüşündeyiz. O nedenle, Komisyonun bundan sonraki toplantılarına Üniversitemden ilgili bir bilim adamının asil üye olarak katılması sağlanmalıdır. Raporun sonuç ve öneriler bölümünün 2. Maddesi gereği oluşturulacak komisyonlarda, yapılaşmanın en önemli ayağı mimarlık mesleğini temsilen, Mimarlar Odasından bir temsilcisinin oy hakkı olmasa bile toplantılara katılımı sağlanmalıdır. Tüm belediyeler için gerekli olacak; imar plan yapımı, plan değişikliği yada ilave imar planları, plan notları, imar yönetmeliği vs. tek elden, tek bir planlama bürosunda hazırlanmalıdır.(Örneğin; Metropoliten Planlama Bürosu örgütlenmesi gibi, bünyesinde gereken her meslek mensubunu barındıran, geniş tabanlı bir büro yapılanması kurulmalı) Yapı yapmak için belediyesine başvuranlar, imar durumu alabilmek için ilgili kurumlardan, kurumlara git gel yaptırılmamalı, bu işlerin tümü, ilgili kurumların görevlendirecekleri kişilerden oluşan ve adresi belli olan tek bir planlama, değerlendirme bürosunda, gecikmeden, en geç bir hafta içinde sonuçlandırılmalıdır. Yerleşim alanları oluşturmak ve mülkiyet sorununa çözüm bulmak amacıyla yeni bir kentsel dönüşüm modeli seçimi için kurulacak komisyonlara Mimarlar Odasından da bir temsilcinin katılımı sağlanmalı, görüşü alınmalıdır. Raporun 8.maddesi gereği, Belediyelerin yerleşime açılmasına yönelik kararlarına esas teşkil edecek; TTK'dan alınacak parsele ilişkin tasman bilgi raporu(tasman miktarı ve süresi) ile MTA'dan alınacak yine aynı parsele ilişkin jeolojik-jeofizik durum raporunu ve TTK, MTA, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, DSİ elemanlarınca kurulacak değerlendirme komisyonunu çok önemsiyoruz. Bir an önce oluşturulmasını ve çalışmalarını çok kısa sürede bitirmelerini öneriyor ve talep ediyoruz. Yapılaşma için olumsuzluklar gösteren zemin formasyonlarında, 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritaları yapılmasının, yamaç eğiminin yüksek olduğu yerlerde heyelanlı özellik sergileyen birimlerde eğim haritaları çıkartılmasının, kireçtaşları içerisindeki karstik yapıların jeolojik etütlerle belirlenmesinin, eski kırık fay hatları üzerinde her iki yöne koruma bandı tespitlerinin ivedilikle tamamlanmasını talep ediyoruz. Kararlarda yazılı çalışmaların kurumlarca bir an önce bitirilerek inşaat sektörünün içine düştüğü belirsizlikten kurtarılmasının ve güvenli şekilde önünün açılmasının, Zonguldak için çok önemli olduğunu, özellikle tekrar vurguluyor ve konu ile ilgili tüm kurum ve kuruluşların gerekli çalışmalara hiç vakit kaybetmeden başlamalarını öneriyor ve talep ediyoruz."
(OA-OA-Y)

15.01.2013 17:04:42 TSI
A+A-

HABERE YORUM KAT