1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. Kurultay için imza toplamıyorum

Kurultay için imza toplamıyorum

Kurultay için imza toplamıyorum
A+A-

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay top­la­ma gi­bi ta­le­binin olmadığını ifade etti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce,Sözcü'den  Başak Kaya'ya konuştu. Adı son günlerde CHP'yi kurultaya götürmek istediği iddiasıyla gündemde. İnce bu iddiaları yalanladı. Kurultay 

İn­ce, şu me­saj­la­rı ver­di: Tür­ki­ye'yi gez­me­ye de­vam edi­yo­rum. Çor­lu'da, Ba­lı­ke­sir Ed­re­mi­t'­te “La­ik­lik ve De­mok­ra­si Mi­tin­gi­” yap­tık. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 13.00'te Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi'n­de­yiz. Bu par­ti içi mu­ha­le­fet ha­re­ke­ti de­ğil­dir.

‘OR­TA­DA KA­RAM­SAR­LIK VA­R'

Par­ti içi so­run­la­rı de­ğil ülkenin so­run­la­rı­nı ko­nu­şu­yo­rum. Her ve­ki­lin mi­ting hak­kı var. Va­tan­daş ge­li­yor­sa mi­ting ya­par­sı­nız, gel­mi­yor­sa ya­pa­maz­sı­nız.

Par­ti­nin gi­di­şa­tın­dan mem­nun de­ği­lim. Eğer in­san­lar iş­ler iyi gi­di­yor, par­ti umu­da ko­şu­yor di­yor­lar­sa söy­le­dik­le­ri­mi hiç cid­di­ye al­ma­sın­lar. Ama or­ta­da bir umut­suz­luk, ka­ram­sar­lık var­sa, ‘Yi­ne ye­ni­le­ce­ği­z' di­yor­lar­sa be­ni cid­di­ye al­sın­lar.

Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum. Far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ama­cım hır­pa­la­mak, kav­ga et­mek de­ğil. Eleş­ti­ri­le­ri­mi kı­rıp dök­mek için yap­mı­yo­rum. Ya­pı­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

‘AKP TE­RÖ­RÜ YA­RA­TI­LA­CA­K'

AKP, top­lu­ma ‘Do­ku­nul­maz­lık­lar kal­kar­sa HDP'­li­le­ri yar­gı­la­ya­ca­ğı­z' de­di. Ay­nı AKP, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sı'n­da de­ği­şik­lik yap­tı. ‘Sa­yın Öca­la­n' de­mek, PKK fla­ma­sı ta­şı­mak, ba­sın yo­luy­la pro­pa­gan­da ar­tık suç de­ğil. Do­la­yı­sıy­la HDP'­li­le­rin dos­ya­la­rı­nın ya­rı­sı za­ten dü­şe­cek.
 
Amaç baş­kan­lı­ğa gi­den yol­da ko­nu­şan mil­let­ve­kil­le­ri­ni sus­tur­mak. Amaç te­rör­le mü­ca­de­le de­ğil. AKP te­rö­rü ya­ra­tı­la­cak. Baş­kan­lı­ğa doğ­ru Tür­ki­ye yol alır­ken, be­nim gi­bi mil­let­ve­kil­le­ri ad­li­ye­ler­de ken­di der­di­ne dü­şe­cek. Kim yar­gı­la­ya­cak bi­zi? Çay top­la­yan yar­gı.

‘MAS­KE­LE­Rİ DÜ­ŞÜR­ME­K LA­ZI­MDI'

Be­nim 13 fez­le­kem var. Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret suç­la­ma­sı da var. Do­ku­nul­maz­lık ko­nu­sun­da par­ti yö­ne­ti­miyle ay­rı düş­tüm. Ha­yır oyu ver­dim. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne de baş­vur­ma­dım. Gi­de­lim, yar­gı­la­na­lım. Kor­kum yok. ‘Ha­yır' dememin se­be­bi dik­kat çek­mek is­te­ğiy­di.
 
‘Na­sıl ol­sa re­fe­ran­dum­dan ge­çer pes ede­lim, baş­kan­lık ge­lir evet di­ye­lim.' Bu man­tık doğ­ru de­ğil. ‘Ha­yır der­sek bi­zi HDP ile ay­nı ke­fe­ye ko­yar­lar' di­ye bak­mak yan­lış. Bu mil­le­te de gü­ven­me­mek­tir. Ana mu­ha­le­fe­tin böy­le yer­siz kor­ku­la­rı ol­ma­ma­lı. Si­ya­set il­ke için ya­pı­lır. Mas­ke­le­ri­ni dü­şür­me­miz la­zım­dı.

İkin­ci bir açı­lım sü­re­ci gün­de­me ge­lir­se şa­şır­ma­yın. Yi­ne HDP ile AKP kan­ka olur­lar. Na­sıl ol­sa HDP'­li­le­rin ço­ğu ce­za al­maz. O za­man CHP ve MHP'­yi gö­re­ce­ğim. ‘Al­lah Al­lah biz ne­den bu nok­ta­ya gel­di­k' di­ye­cek­ler.

‘CHP ÇE­KİM MER­KE­Zİ OL­MA­LI'

Mu­ha­le­fet ak­lı­nı ba­şı­na top­la­maz­sa Er­do­ğan baş­kan ola­cak. Tür­ki­ye 7 Ha­zi­ra­n'­da fır­sa­tı ya­ka­la­mış­tı. Mu­ha­le­fe­tin be­ce­rik­siz­li­ği bu ha­le ge­tir­di. Mu­ha­le­fet, Mec­lis Baş­ka­nı'nı se­çe­bil­sey­di bam­baş­ka bir Tür­ki­ye'dey­dik.

Tür­ki­ye'de yüz bin­ler­ce in­sa­nın 7 Ha­zi­ra­n'­dan 1 Ka­sı­m'­a ka­rar de­ğiş­tir­di­ği­ni gör­dük. MHP'­ye ve HDP'­ye gi­den oy­la­rın AK­P'­ye git­ti­ği­ni gör­dük. İş­te bu­ra­da CHP çe­kim mer­ke­zi ol­ma­lı.

So­run in­san­lar­da de­ğil par­ti­de. Bu da sa­mi­mi­yet­le, il­ke­li ol­mak, yet­ki­li or­gan­la­rın sağ­lık­lı ça­lış­ma­sıyla müm­kün. 7 Ha­zi­ra­n' da ve 1 Ka­sı­m'­da ay­nı pro­je­ler an­la­tıl­dı. Pro­je­ler doğ­ruy­du ama 1 Ka­sı­m'­da te­rör-gü­ven­lik ön plan­day­dı. Par­tim bu­nu gör­me­di.

"İMZA TOPLAMA ÇABASI İÇİNDE DEĞİLİM"

Kurultay top­la­ma gi­bi ta­le­bim, bek­len­tim yok. Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum, far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. İm­za top­la­ma ça­ba­sı için­de de­ği­lim. 125 im­za ile aday olu­nur. Bir de­le­ge­nin bir­den faz­la im­za hak­kı da yok.
 
2002'de bir­lik­te mil­let­ve­ki­li ol­duk ve oda­la­rı­mız yan ya­na idi. Biz 31'ler ha­re­ke­tin­de De­niz Be­y'­e kar­şı bir dek­la­ras­yon ya­yın­la­dık. O za­man ‘Bay­kal de­diy­sek hep kal de­me­di­k' slo­ga­nı­nı söy­le­dik. Be­nim şa­hıs­lar­la işim yok.

‘İL­KE­Lİ Sİ­YA­SET YA­PIL­MA­LI'

Kı­lıç­da­roğ­lu'na özel bir eleş­ti­rim yok. Par­ti­min umut ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. 2010 yılında Kemal Kı­lıçda­roğ­lu Ge­nel Baş­kan ol­du­ğun­da umu­dun, de­ği­şi­min, de­mok­ra­si­nin ad­re­siy­di. Ben de des­tek­le­dim.

Bu­gün bu­nun kal­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yo­rum. Bu he­ye­can yok. Or­tak ak­lın kul­la­nıl­ma­sı, öz­gü­ve­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, il­ke­li si­ya­se­tin ya­pıl­ma­sı, bi­li­min iş­le­me­si la­zım. El yor­da­mıy­la ya­pı­lan si­ya­set terk edil­me­li.
 
İş ol­sun di­ye ku­rul­lar ça­lış­tı­rıl­maz. İl baş­kan­la­rı­, mil­let­ve­kil­le­ri­, par­ti mec­li­si üye­le­ri ara­sın­da an­ket ya­pıl­dı. Kim­se Ek­me­leddin İh­sa­noğ­lu yaz­ma­dı. An­ke­ti ni­ye yap­tık? Dost­lar alış ve­riş­te gör­sün me­ka­niz­ma­sı. Or­tak akıl yok, ku­rul­la­rı kü­çüm­se­me var. TV'den öğ­ren­dik ki­min aday ol­du­ğu­nu.

İN­CE'NİN TÜR­Kİ­YE SEV­DA­SI…

Ya­lo­va'da yak­la­şık par­ti üye­si 5 bin ki­şi var ama oy ve­ren 50 bin ki­şi var. Si­ya­si par­ti­le­re üye ola­ma­yan me­mu­run, öğ­ret­me­nin, dok­to­run, po­li­sin de hak­kı var. Hal­ka açık an­ket ya­pıl­ma­lı. Ör­gü­tün hak­kı ol­ma­lı ama so­ka­ğın da hak­kı ol­ma­lı. Par­ti sa­de­ce üye­le­rin ta­pu­lu ma­lı de­ğil ki…

Be­nim sev­dam bu ül­ke­de ço­cu­ğu­na harç­lık ve­re­me­yen ba­ba­la­rın, sı­nav ka­pı­la­rın­da ço­cuk­la­rın, ge­ce ço­cu­ğu­nu aç ya­tı­ran an­ne­nin boy­nu­nun bü­kül­me­me­si. CHP ye­ni­den umut ola­bi­lir. İş da­ha bit­me­di. Mü­ca­de­le edi­le­bi­le­ce­ğimizi, ye­ne­bi­le­ce­ği­mi­zi, ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi gö­rü­yo­rum. Ki­şi­sel hır­sın, ki­nin pe­şin­de de­ği­lim. Par­ti yö­ne­ti­miy­le so­ru­num yok. On­lar ar­ka­daş­la­rım. Ama de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

‘İN­SA­NI­MIZ BU­NU BA­ŞA­RA­Bİ­Lİ­R'

Gezi'de öz­gür­lük ta­lep eden ço­cuk­lar müt­hiş bir iş ba­şar­dı­lar. Du­ran adam tu­tuk­lan­dı, ça­lan adam ser­best kal­dı. Ka­ba­taş, ca­mi­de iç­ki gi­bi bü­yük ya­lan­lar­la ta­nış­tık. Do­la­rın ye­şi­li ile ağa­cın ye­şi­li­ni sa­vu­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni, ca­nı­nı kay­be­den­le­ri, ya­ra­la­nan­la­rı, oran­tı­sız ze­ka­yı, mi­za­hın gü­cü­nü ha­tır­la­ya­lım. Bu top­ra­ğın in­sa­nı bu­nu ba­şa­ra­bi­lir. Bu­na ina­nı­yo­rum.

KAYNAK: SÖZCÜ

A+A-

HABERE YORUM KAT