• BIST 83.067
  • Altın 146,894
  • Dolar 3,7912
  • Euro 4,0490
  • Van : -2 °C

Kurultay için imza toplamıyorum

Kurultay için imza toplamıyorum
CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, kurultay top­la­ma gi­bi ta­le­binin olmadığını ifade etti.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce,Sözcü'den  Başak Kaya'ya konuştu. Adı son günlerde CHP'yi kurultaya götürmek istediği iddiasıyla gündemde. İnce bu iddiaları yalanladı. Kurultay 

İn­ce, şu me­saj­la­rı ver­di: Tür­ki­ye'yi gez­me­ye de­vam edi­yo­rum. Çor­lu'da, Ba­lı­ke­sir Ed­re­mi­t'­te “La­ik­lik ve De­mok­ra­si Mi­tin­gi­” yap­tık. Cu­mar­te­si gü­nü sa­at 13.00'te Bos­tan­cı Gös­te­ri Mer­ke­zi'n­de­yiz. Bu par­ti içi mu­ha­le­fet ha­re­ke­ti de­ğil­dir.

‘OR­TA­DA KA­RAM­SAR­LIK VA­R'

Par­ti içi so­run­la­rı de­ğil ülkenin so­run­la­rı­nı ko­nu­şu­yo­rum. Her ve­ki­lin mi­ting hak­kı var. Va­tan­daş ge­li­yor­sa mi­ting ya­par­sı­nız, gel­mi­yor­sa ya­pa­maz­sı­nız.

Par­ti­nin gi­di­şa­tın­dan mem­nun de­ği­lim. Eğer in­san­lar iş­ler iyi gi­di­yor, par­ti umu­da ko­şu­yor di­yor­lar­sa söy­le­dik­le­ri­mi hiç cid­di­ye al­ma­sın­lar. Ama or­ta­da bir umut­suz­luk, ka­ram­sar­lık var­sa, ‘Yi­ne ye­ni­le­ce­ği­z' di­yor­lar­sa be­ni cid­di­ye al­sın­lar.

Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum. Far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. Ama­cım hır­pa­la­mak, kav­ga et­mek de­ğil. Eleş­ti­ri­le­ri­mi kı­rıp dök­mek için yap­mı­yo­rum. Ya­pı­cı ol­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum.

‘AKP TE­RÖ­RÜ YA­RA­TI­LA­CA­K'

AKP, top­lu­ma ‘Do­ku­nul­maz­lık­lar kal­kar­sa HDP'­li­le­ri yar­gı­la­ya­ca­ğı­z' de­di. Ay­nı AKP, Te­rör­le Mü­ca­de­le Ya­sa­sı'n­da de­ği­şik­lik yap­tı. ‘Sa­yın Öca­la­n' de­mek, PKK fla­ma­sı ta­şı­mak, ba­sın yo­luy­la pro­pa­gan­da ar­tık suç de­ğil. Do­la­yı­sıy­la HDP'­li­le­rin dos­ya­la­rı­nın ya­rı­sı za­ten dü­şe­cek.
 
Amaç baş­kan­lı­ğa gi­den yol­da ko­nu­şan mil­let­ve­kil­le­ri­ni sus­tur­mak. Amaç te­rör­le mü­ca­de­le de­ğil. AKP te­rö­rü ya­ra­tı­la­cak. Baş­kan­lı­ğa doğ­ru Tür­ki­ye yol alır­ken, be­nim gi­bi mil­let­ve­kil­le­ri ad­li­ye­ler­de ken­di der­di­ne dü­şe­cek. Kim yar­gı­la­ya­cak bi­zi? Çay top­la­yan yar­gı.

‘MAS­KE­LE­Rİ DÜ­ŞÜR­ME­K LA­ZI­MDI'

Be­nim 13 fez­le­kem var. Cum­hur­baş­ka­nı­na ha­ka­ret suç­la­ma­sı da var. Do­ku­nul­maz­lık ko­nu­sun­da par­ti yö­ne­ti­miyle ay­rı düş­tüm. Ha­yır oyu ver­dim. Ana­ya­sa Mah­ke­me­si'ne de baş­vur­ma­dım. Gi­de­lim, yar­gı­la­na­lım. Kor­kum yok. ‘Ha­yır' dememin se­be­bi dik­kat çek­mek is­te­ğiy­di.
 
‘Na­sıl ol­sa re­fe­ran­dum­dan ge­çer pes ede­lim, baş­kan­lık ge­lir evet di­ye­lim.' Bu man­tık doğ­ru de­ğil. ‘Ha­yır der­sek bi­zi HDP ile ay­nı ke­fe­ye ko­yar­lar' di­ye bak­mak yan­lış. Bu mil­le­te de gü­ven­me­mek­tir. Ana mu­ha­le­fe­tin böy­le yer­siz kor­ku­la­rı ol­ma­ma­lı. Si­ya­set il­ke için ya­pı­lır. Mas­ke­le­ri­ni dü­şür­me­miz la­zım­dı.

İkin­ci bir açı­lım sü­re­ci gün­de­me ge­lir­se şa­şır­ma­yın. Yi­ne HDP ile AKP kan­ka olur­lar. Na­sıl ol­sa HDP'­li­le­rin ço­ğu ce­za al­maz. O za­man CHP ve MHP'­yi gö­re­ce­ğim. ‘Al­lah Al­lah biz ne­den bu nok­ta­ya gel­di­k' di­ye­cek­ler.

‘CHP ÇE­KİM MER­KE­Zİ OL­MA­LI'

Mu­ha­le­fet ak­lı­nı ba­şı­na top­la­maz­sa Er­do­ğan baş­kan ola­cak. Tür­ki­ye 7 Ha­zi­ra­n'­da fır­sa­tı ya­ka­la­mış­tı. Mu­ha­le­fe­tin be­ce­rik­siz­li­ği bu ha­le ge­tir­di. Mu­ha­le­fet, Mec­lis Baş­ka­nı'nı se­çe­bil­sey­di bam­baş­ka bir Tür­ki­ye'dey­dik.

Tür­ki­ye'de yüz bin­ler­ce in­sa­nın 7 Ha­zi­ra­n'­dan 1 Ka­sı­m'­a ka­rar de­ğiş­tir­di­ği­ni gör­dük. MHP'­ye ve HDP'­ye gi­den oy­la­rın AK­P'­ye git­ti­ği­ni gör­dük. İş­te bu­ra­da CHP çe­kim mer­ke­zi ol­ma­lı.

So­run in­san­lar­da de­ğil par­ti­de. Bu da sa­mi­mi­yet­le, il­ke­li ol­mak, yet­ki­li or­gan­la­rın sağ­lık­lı ça­lış­ma­sıyla müm­kün. 7 Ha­zi­ra­n' da ve 1 Ka­sı­m'­da ay­nı pro­je­ler an­la­tıl­dı. Pro­je­ler doğ­ruy­du ama 1 Ka­sı­m'­da te­rör-gü­ven­lik ön plan­day­dı. Par­tim bu­nu gör­me­di.

"İMZA TOPLAMA ÇABASI İÇİNDE DEĞİLİM"

Kurultay top­la­ma gi­bi ta­le­bim, bek­len­tim yok. Uya­rı gö­re­vi­mi ya­pı­yo­rum, far­kın­da­lık ya­rat­ma­ya ça­lı­şı­yo­rum. İm­za top­la­ma ça­ba­sı için­de de­ği­lim. 125 im­za ile aday olu­nur. Bir de­le­ge­nin bir­den faz­la im­za hak­kı da yok.
 
2002'de bir­lik­te mil­let­ve­ki­li ol­duk ve oda­la­rı­mız yan ya­na idi. Biz 31'ler ha­re­ke­tin­de De­niz Be­y'­e kar­şı bir dek­la­ras­yon ya­yın­la­dık. O za­man ‘Bay­kal de­diy­sek hep kal de­me­di­k' slo­ga­nı­nı söy­le­dik. Be­nim şa­hıs­lar­la işim yok.

‘İL­KE­Lİ Sİ­YA­SET YA­PIL­MA­LI'

Kı­lıç­da­roğ­lu'na özel bir eleş­ti­rim yok. Par­ti­min umut ol­ma­sı­nı is­ti­yo­rum. 2010 yılında Kemal Kı­lıçda­roğ­lu Ge­nel Baş­kan ol­du­ğun­da umu­dun, de­ği­şi­min, de­mok­ra­si­nin ad­re­siy­di. Ben de des­tek­le­dim.

Bu­gün bu­nun kal­ma­dı­ğı­nı söy­lü­yo­rum. Bu he­ye­can yok. Or­tak ak­lın kul­la­nıl­ma­sı, öz­gü­ve­nin or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı, il­ke­li si­ya­se­tin ya­pıl­ma­sı, bi­li­min iş­le­me­si la­zım. El yor­da­mıy­la ya­pı­lan si­ya­set terk edil­me­li.
 
İş ol­sun di­ye ku­rul­lar ça­lış­tı­rıl­maz. İl baş­kan­la­rı­, mil­let­ve­kil­le­ri­, par­ti mec­li­si üye­le­ri ara­sın­da an­ket ya­pıl­dı. Kim­se Ek­me­leddin İh­sa­noğ­lu yaz­ma­dı. An­ke­ti ni­ye yap­tık? Dost­lar alış ve­riş­te gör­sün me­ka­niz­ma­sı. Or­tak akıl yok, ku­rul­la­rı kü­çüm­se­me var. TV'den öğ­ren­dik ki­min aday ol­du­ğu­nu.

İN­CE'NİN TÜR­Kİ­YE SEV­DA­SI…

Ya­lo­va'da yak­la­şık par­ti üye­si 5 bin ki­şi var ama oy ve­ren 50 bin ki­şi var. Si­ya­si par­ti­le­re üye ola­ma­yan me­mu­run, öğ­ret­me­nin, dok­to­run, po­li­sin de hak­kı var. Hal­ka açık an­ket ya­pıl­ma­lı. Ör­gü­tün hak­kı ol­ma­lı ama so­ka­ğın da hak­kı ol­ma­lı. Par­ti sa­de­ce üye­le­rin ta­pu­lu ma­lı de­ğil ki…

Be­nim sev­dam bu ül­ke­de ço­cu­ğu­na harç­lık ve­re­me­yen ba­ba­la­rın, sı­nav ka­pı­la­rın­da ço­cuk­la­rın, ge­ce ço­cu­ğu­nu aç ya­tı­ran an­ne­nin boy­nu­nun bü­kül­me­me­si. CHP ye­ni­den umut ola­bi­lir. İş da­ha bit­me­di. Mü­ca­de­le edi­le­bi­le­ce­ğimizi, ye­ne­bi­le­ce­ği­mi­zi, ba­şa­ra­bi­le­ce­ği­mi­zi gö­rü­yo­rum. Ki­şi­sel hır­sın, ki­nin pe­şin­de de­ği­lim. Par­ti yö­ne­ti­miy­le so­ru­num yok. On­lar ar­ka­daş­la­rım. Ama de­ğiş­me­si ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

‘İN­SA­NI­MIZ BU­NU BA­ŞA­RA­Bİ­Lİ­R'

Gezi'de öz­gür­lük ta­lep eden ço­cuk­lar müt­hiş bir iş ba­şar­dı­lar. Du­ran adam tu­tuk­lan­dı, ça­lan adam ser­best kal­dı. Ka­ba­taş, ca­mi­de iç­ki gi­bi bü­yük ya­lan­lar­la ta­nış­tık. Do­la­rın ye­şi­li ile ağa­cın ye­şi­li­ni sa­vu­nan­la­rın mü­ca­de­le­si­ni, ca­nı­nı kay­be­den­le­ri, ya­ra­la­nan­la­rı, oran­tı­sız ze­ka­yı, mi­za­hın gü­cü­nü ha­tır­la­ya­lım. Bu top­ra­ğın in­sa­nı bu­nu ba­şa­ra­bi­lir. Bu­na ina­nı­yo­rum.

KAYNAK: SÖZCÜ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Wan Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0850 302 65 34 | Faks : 0850 302 65 34 |