1. HABERLER

  2. SAĞLIK

  3. 14 Mart'ta 14 Acil Talep

14 Mart'ta 14 Acil Talep

14 Martta 14 Acil Talep
A+A-

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Hekimler Tıp Bayramı’nı “14 Acil Talep” ile karşıladı.

 

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) Yeni Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’ya ilettiği “14 Martta 14 Acil Talep”in içinde performans sisteminin kaldırılması, şiddete karşı mücadele, muayene süresinin artırılması, katkı ücretlerinin kaldırılması gibi hem sağlık emekçilerini hem de sağlık hizmeti alan vatandaşları ilgilendiren temel talepler bulunuyor.

Hekimler Tıp Haftası’nın son günü olan 17 Mart Pazar saat 12.00’de ise İstanbul’da Tünel’den Taksim Meydanı’na “Beyaz Yürüyüş” gerçekleştirecekler, “Mesleğimiz, iş ve ücret güvencemiz, geleceğimiz için; esnek ve kuralsız çalıştırılmaya karşı yürüyoruz” diyecekler.  

Hekimlerin 14 Martta 14 Acil Talebi ise şöyle:

ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM ALINMALI

“Sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için Türk Tabipleri Birliği tarafından hazırlanan öneri doğrultusunda Türk Ceza Kanununda gerekli değişiklik yapılmalıdır.”

ALO 184 HATTI KAPATILMALI

“Hekimleri ve sağlık çalışanlarını kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşürücü tutum ve söylemlere son verilmeli; Alo 184 Sabim Hattı’nın faaliyetleri öncelikle durdurulmalı ve akıbeti sağlık çalışanlarının örgütleriyle birlikte değerlendirilmelidir.”

MUAYENE SÜRESİ UZAMALI

“Hekimlerin hastalarına yeterli süreyi ayırabilmelerine ilişkin düzenlemeler yapılmalı, kamuda ve özel sektörde hekimlere yirmi dakikadan daha kısa süre içerisinde hasta randevusu verilmemelidir.”

ÜCRET EŞİTSİZLİĞİNE SON VERİLMELİ

“Birinci basamakta çalışan hekimler arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli, kurum hekimlerinin özlük hakları ivedi olarak artırılmalı; aile hekimleri iş güvencesine kavuşturulmalıdır”

İŞ GÜVENCESİ SAĞLANMALI

“Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde TTB taraf olarak kabul edilmeli; işten çıkarmalar Sağlık Bakanlığı ve TTB’nin iznine bağlı olmalıdır. Hekimlerin diplomalarına dayalı açabildikleri ayakta sağlık hizmeti veren sağlık kuruluşlarının ‘lisans’ adı altında hekim dışı kişilerce açılabilmesine imkan verilmemelidir. Hekimlerin serbest çalışma hakkını kısıtlayan her türlü uygulamadan vazgeçilmelidir”

İŞYERİ HEKİMLİĞİ DÜZENLENMELİ

“İşyeri hekimliğini taşeronlaştıran; işyeri hekimlerinin eğitimini yetkin olmayan özel sektör girişimlerine açan, atama ve ücretlerin belirlenmesinde Türk Tabipleri Birliğinin yetkilerini yok eden uygulamalar ivedi olarak durdurulmalıdır.”

MECBURİ HİZMET KALDIRILMALI

“Hekimlerin mesleki, kişisel ve ailevi yaşamını olumsuz etkileyen başta ve öncelikle mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler olmak üzere çalışma yaşamındaki antidemokratik uygulamalar kaldırılmalıdır.”

İZİN HAKLARI DÜZENLENMELİ

“Başta asistan hekimler olmak üzere bütün hekimlerin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız olarak uygulanmalı; 40 saatlik haftalık çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Normal poliklinik hizmetleri için vardiyalı çalışma uygulamaları kaldırılmalıdır.”

ESNEK ÇALIŞMA KALDIRILMALI

“Kamu sağlık kurumlarında sözleşmeli, döner sermayeden sözleşmeli, vekil, taşeron işçisi adı altında her tür güvencesiz çalıştırmaya, esnek-kuralsız, fazla çalıştırma ve angaryaya son verilmeli; taşeron şirket çalışanları da içinde olmak üzere sağlık çalışanlarının tamamı devlet memuru statüsüne kavuşturulmalıdır.”


TIP FAKÜLTELERİ DESTEKLENMELİ

“Ülkemizde sağlık insan gücünün planlanması ilgili tarafların katılımıyla bilimsel olarak yapılmalı, insan gücünün yetiştirilmesi sırasında tıp eğitiminde niteliği yok sayan uygulamalara ivedi olarak son verilmeli; mevcut tıp fakültelerinin öğretim elemanı, donanım vb. eksiklikleri giderilmeli; tıp fakültelerine kapasitelerinin üzerinde öğrenci alımına ivedi olarak son verilmelidir. Tıp fakülteleri hastanelerinin ekonomik, yönetsel ve akademik özerkliği korunmalıdır.”

SAĞLIK HAKKINI ENGELEYEN DÜZENLEMELER KALDIRILMALI

“Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra hekimlerin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalı; hekimlerin tedaviyi düzenlemesine yönelik bütün düzenlemelerin, Türk Tabipleri Birliği ve Uzmanlık Derneklerinin katılımı ve bilimsel çalışmalarına dayalı yapılması sağlanmalıdır.”

KATKI PAYLARI İPTAL EDİLMELİ

“Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.”


EMEKLİ AYLIĞI AÇLIK SINIRNA DAYANDI

“Emekli hekimlerimizin almakta olduğu emekli aylıklarının açlık sınırına dayanmış olması, hekimlerin zorlu çalışma koşullarına ve uzun eğitim sürelerine rağmen bu koşullar yönünden emsali bile olmayan personelden daha az ücret alır hale gelmesi, katlanılmaz bir adaletsizlik, haksızlık duygusunun birikmesine ve ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır. Emekli hekim ücretleri acilen iki katına çıkarılmalıdır.”

PERFORMANS SİSTEMİ KALDIRILMALI

“Hekimler arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, hekimlik uygulamalarını değersizleştiren ve hastaları ‘puan’a dönüştüren mevcut ‘performansa göre ücretlendirme’ sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir. Kamuda çalışan hekimlerin ücretleri, Türk Tabipleri Birliğinin hazırladığı ‘Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nda önerildiği şekilde iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. Daha önceki tam gün uygulamaları nedeniyle görevinden ayrılmak zorunda kalan hekimlerin eski görevlerine dönebilmeleri için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.”

*Evrensel

A+A-

HABERE YORUM KAT